การบัญชีต้นทุน

Cost Accounting

 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด และบทบาทของการบัญชีต้นทุนองค์กรธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการบันทึกต้นทุนการผลิต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตรวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวิธีการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม เพื่อฝึกหัดให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ เพื่อฝึกหัดการนำแนวคิด หลักการและวิธีการบัญชีต้นทุนไปใช้ในทางปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษา ในการจัดทำบัญชีต้นทุน และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์การธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่างๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมเกี่ยวกับวัตถุดิบ ค่าแรงงานตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำระบบ การบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก การบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ปัญญาการปันส่วนต้นทุนการผลิตและการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- อธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพได้
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
- ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตของนักบัญชี
- มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) สอดแทรกหัวข้อความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน สังคม และในชั้นเรียน
2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
3) สอดแทรกหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- อธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพได้
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
- ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตของนักบัญชี
- มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) สอดแทรกหัวข้อความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน สังคม และในชั้นเรียน
2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
3) สอดแทรกหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- อธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพได้
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
- ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตของนักบัญชี
- มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
1.2 วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
1) สอดแทรกหัวข้อความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน สังคม และในชั้นเรียน
2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน ให้นักศึกษาปฏิบัติ
3) สอดแทรกหัวข้อคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบัญชี
- แนวคิด และบทบาทของการบัญชีต้นทุนองค์กรธุรกิจ ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการบันทึกต้นทุนการผลิต
- หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตรวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ และการกำหนดราคาขายของธุรกิจ
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆโดยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนและการนำเสนองบต้นทุนการผลิต

วิธีการสอน

1) ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาวิชา เช่นการบรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) มอบหมายแบบฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการส่งแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย
2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบัญชี
- แนวคิด และบทบาทของการบัญชีต้นทุนองค์กรธุรกิจ ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการบันทึกต้นทุนการผลิต
- หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตรวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ และการกำหนดราคาขายของธุรกิจ
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆโดยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนและการนำเสนองบต้นทุนการผลิต

วิธีการสอน

1) ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาวิชา เช่นการบรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) มอบหมายแบบฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการส่งแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย
2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
2.1 ความรู้ที่จะได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบัญชี
- แนวคิด และบทบาทของการบัญชีต้นทุนองค์กรธุรกิจ ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการบันทึกต้นทุนการผลิต
- หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตรวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ และการกำหนดราคาขายของธุรกิจ
3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆโดยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์
- เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนและการนำเสนองบต้นทุนการผลิต

วิธีการสอน

1) ใช้วิธีการสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหาวิชา เช่นการบรรยาย ยกตัวอย่าง สาธิต และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) มอบหมายแบบฝึกหัดแก้โจทย์ปัญหา
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการส่งแบบฝึกหัด งานที่ได้รับมอบหมาย
2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
2) สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งจากอินเตอร์เน็ตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประเภทต่างๆของกิจการอุตสาหกรรมที่เข้าลักษณะของระบบบัญชีต้นทุน
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาประยุกต์กับการบัญชีต้นทุนและรายงานได้อย่างถูกต้อง
3.2 วิธีการสอน
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) การทำแบบฝึกหัดโดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา แบบระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ในแบบรายบุคคลและรายกลุ่มย่อย
3) เปิดโอกาสให้มีการค้นคว้าข้อมูลและนำมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
1) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
2) ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและสังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
4) สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเรียนตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
5) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
6) สามารถปรับตัวทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
7) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
8) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจากความรู้ที่ได้รับ
1) มอบหมายงานฝึกปฏิบัติแบบกลุ่มย่อย
1) สังเกตพฤติกรรมในการเข้ากลุ่ม
2) สังเกตพฤติกรรมการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
2) มีทักษะการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต
3) มีความสามารถในการแปลความหมายจากผลของการคำนวณ
4) มีความสามารถในการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงข้อเสียที่ค้นผลพบในการวิเคราะห์
1) ฝึกหัดการแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัดจากระดับที่ง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
1) ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.
1 BACAC123 การบัญชีต้นทุน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 2,3,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบย่อยครั้งที่ 1 การสอบย่อยครั้งที่ 2 การสอบย่อยครั้งที่ 3 9 18 4 11 14 20% 20% 15% 15% 10% 2,3,4,5 งานแบบฝึกปฏิบัติที่มอบหมาย การมีส่วนร่วมในการอภิปราย ทุกสัปดาห์ 10% 1,2,3,4,5 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ทุกสัปดาห์ 10% 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 2,3,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบย่อยครั้งที่ 1 การสอบย่อยครั้งที่ 2 การสอบย่อยครั้งที่ 3 9 18 4 11 14 20% 20% 15% 15% 10% 2,3,4,5 งานแบบฝึกปฏิบัติที่มอบหมาย การมีส่วนร่วมในการอภิปราย ทุกสัปดาห์ 10% 1,2,3,4,5 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและการแต่งกายให้ถูกระเบียบ ทุกสัปดาห์ 10% 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 2,3,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบย่อยครั้งที่ 1 การสอบย่อยครั้งที่ 2 การสอบย่อยครั้งที่ 3 9 18 4 11 14 20% 20% 15% 15% 1 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน** สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมิน 2,3,5 การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค การสอบย่อยครั้งที่ 1 การสอบย่อยครั้งที่ 2 การสอบย่อ
ตำราและเอกสารหลัก
ตำราการบัญชีต้นทุน ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว
ตำราการบัญชีต้นทุน เอกสารประกอบการสอน ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว หนังสือการบัญชีต้นทุน รศ.สมนึก เอื้อจิระพังษ์พันธ์ หนังสือการบัญชีต้นทุน ดวงมณี โกมารทัต 2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
หนังสือการบัญชีต้นทุน โดย ดวงมณี โกมารทัต หนังสือการบัญชีต้นทุน โดย เดชา อินเด หนังสือแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี โดย สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ Cost Accounting by Van Derbeck Cost Management, Accounting and Control, by Don R. Hansen and Maryanne M. Mowen
  3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
ข้อมูลเกี่ยวกับ เว๊ปไซต์ ต่อไปนี้
www.fap.or.th
www.dbd.go.th
www.set.or.th
 
ตำราและเอกสารหลัก
ตำราการบัญชีต้นทุน ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว
ตำราการบัญชีต้นทุน เอกสารประกอบการสอน ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว หนังสือการบัญชีต้นทุน รศ.สมนึก เอื้อจิระพังษ์พันธ์ หนังสือการบัญชีต้นทุน ดวงมณี โกมารทัต 2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
หนังสือการบัญชีต้นทุน โดย ดวงมณี โกมารทัต หนังสือการบัญชีต้นทุน โดย เดชา อินเด หนังสือแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี โดย สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ Cost Accounting by Van Derbeck Cost Management, Accounting and Control, by Don R. Hansen and Maryanne M. Mowen
  3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
ข้อมูลเกี่ยวกับ เว๊ปไซต์ ต่อไปนี้
www.fap.or.th
www.dbd.go.th
www.set.or.th
 
ตำราและเอกสารหลัก
ตำราการบัญชีต้นทุน ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว
ตำราการบัญชีต้นทุน เอกสารประกอบการสอน ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว หนังสือการบัญชีต้นทุน รศ.สมนึก เอื้อจิระพังษ์พันธ์ หนังสือการบัญชีต้นทุน ดวงมณี โกมารทัต 2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ
หนังสือการบัญชีต้นทุน โดย ดวงมณี โกมารทัต หนังสือการบัญชีต้นทุน โดย เดชา อินเด หนังสือแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนผลิตภัณฑ์และการบันทึกบัญชี โดย สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ Cost Accounting by Van Derbeck Cost Management, Accounting and Control, by Don R. Hansen and Maryanne M. Mowen
  3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
ข้อมูลเกี่ยวกับ เว๊ปไซต์ ต่อไปนี้
www.fap.or.th
www.dbd.go.th
www.set.or.th
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย์ผู้สอน ตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) พิจารณาจากผลคะแนนการสอบ
2) พิจารณาจากงานที่มอบหมายให้
3) พิจารณาจากพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
1) นำผลการประเมินประสิทธิผลรายวิชาโดยนักศึกษาและผลประเมินการสอน มาพิจารณาการปรับปรุงการสอน
2) ผู้สอนควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเข้ารับการอบรมสัมมาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพัฒนาการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
1) การทวนข้อสอบและเกณฑ์ที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) นำเอาผลการประเมินข้อ1 และข้อ2 มาวิเคราะห์และหาแนวพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้