ชลประทานและการระบายน้ำ

Irrigation and Draining

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
วิบูลย์  บุญยธโรกุล, 2526, หลักการชลประทาน, ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพ  
วิบูลย์  บุญยธโรกุล, 2526, หลักการชลประทาน, ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพ
สื่อการสอน เว็บไซด์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานี้