การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

Report Writing and Library Usage

1. เข้าใจวิธีการใช้ห้องสมุด
2. เข้าใจวิธีการเขียนรายงานทางวิชาการ
3. นำความรู้ไปใช้ค้นคว้าหาข้อมูลจากวัสดุสารนิเทศ
4. นำความรู้ไปใช้ในการเขียนรายงานทางวิชาการ
5. ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดและความรับผิดชอบในการใช้ห้องสมุด
6. มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1. เพื่อให้การเรียนการสอนในกลุ่มวิชามนษยศาสตร์มีประสิทธิภาพ  นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจความสำคัญ
2. ของวิชาพื้นฐาน และมีสื่อการเรียนที่มีคุณภาพ ทันสมัย  จนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง
3. เพื่อช่วยให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่รู้จักเหตุผลตามหลักของวิชาพื้นฐาน  คิดเป็น ทำเป็น  แก้ปัญหาได้  เพื่อประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวัน
4. เพื่อนักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการทางวิชาพื้นฐาน  และมีจิตพิสัยที่ดีในการทำงานสมกับการเป็นบัณฑิต
5. เพื่อพัฒนากิจนิสัยการทำงานอย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเรื่อง การนำวิธีการใช้ห้องสมุดและการเขียนรายงาน  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  โดยการศึกษาเรื่อง ศึกษาเกี่ยวกับห้องสมุดทั่วๆ ไป  ห้องสมุดของเรา  วัสดุสารนิเทศ  หนังสืออ้างอิง  การจัดหมวดหมู่หนังสือ  การจัดเรียงวัสดุสารนิเทศ  เครื่องมือช่วยค้นวัสดุสารนิเทศ  ส่วนต่างๆ ของหนังสือและการะวังรักษา  รายงานทางวิชาการ  ขั้นตอนการเขียนรายงานและรูปแบบของรายงาน  หลักเกณฑ์การเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถ  อันเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การเข้าชั้นเรียนและความประพฤติ การสังเกต การมีส่วนร่วมในการเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 10
2 กิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม งานมอบหมาย ตลอดภาคเรียน 30
3 สอบกลางภาคและปลายภาค สอบ 8 และ 17 60
1. การใช้บริการห้องสมุดและการเขียนรายงานการค้นคว้า                         
2. ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า                                                       
3. การใช้ห้องสมุด                                                                          
4. ห้องสมุดยุคใหม่กับไอที                                                                
5. เทคนิคการค้นคว้า เก็บความและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อ                        
6. ข้อแนะนำในการเขียนรายงาน ภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์                       
7. เทคนิคการค้นคว้า เก็บความและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อเขียนรายงาน            
8. ภาษาไทยธุรกิจ 1-2                                                                     
9. ภาษาไทยที่มักใช้ผิด                                                                    495.918
10. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น                                                495.918
11. คู่มือการใช้เครื่องหมายวรรคตอน                                                   
12. 999 คำศัพท์และสำนวนที่คนไทยมักใช้ผิด                                        
13. ภาษาไทยไฮเทค                                                                      
14. วิถีคิด วิธีเขียน                                                                         
15. การเขียนเรื่องวิทยาศาสตร์สำหรับประชาชน                                      
16. การเขียนผลงานทางวิชาการและบทความ                                         
1.  ฐานข้อมูลห้องสมุด http://10.90.130.43/    http://www.rmutl.ac.th/      
2. ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย http://TDC.thailis.or.th/   ฐานข้อมูลจากต่างประเทศ www.thailis.or.th/
1.  กลยุทธการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
   การประเมินผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษา
   -นักศึกษาเป็นผู้ทำแบบประเมินการนำเสนอ
   -นักศึกษาเป็นผู้เสนอแนะกิจกรรมในการเรียนการสอน
    การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
    -สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียนในการอภิปรายกลุ่มใหญ่
    -สังเกตจาการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
    -ประเมินจากผลการนำเสนอ
    -ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
    -ประเมินจากการร่วมกิจกรรมจิตอาสา
     การปรับปรุงการสอนวิชานี้คือ
     -แก้ไขเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ทันสมัย
     -ให้นักศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้
          ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่าพัฒนาก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาที่ผิดปกติแก้โดยการขอพบนักศึกษา แจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
 เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้เพิ่มเติม