เครื่องมือกลอัตโนมัติ

Automatic Machine

เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เข้าใจการทำงานเบื้องต้นของเครื่องกลึง เข้าใจการทำงานงานเบื้องต้นของเครื่องกัด CNC เข้าใจการทำงานเบื้องต้นของเครื่องกัดด้วยไฟฟ้า EDM เข้าใจการทำงานเบื้องต้นของเครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า Wire Cut เข้าใจการเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องจักร
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเบื้องต้นของเครื่องกลึง เครื่องกัดซีเอ็นซี (CNC) เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า (EDM) เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า (Wire Cut) และสามารถเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักรได้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานเบื้องต้นของเครื่องกลึงและเครื่องกัด ซี เอ็น ซี (CNC) เครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า (EDM) เครื่องตัดโลหะด้วยไฟฟ้า (Wire Cut) การเขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเครื่องจักร  
ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในรายที่มาขอคำปรึกษาเป็นรายบุคคล
1.1.1 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม ให้ความสำคัญในวินัยในการตรงต่อเวลาการมาเรียนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

1.2.3 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตทั้งตนเองและผู้อื่น
1.2.4มอบหมายหน้าที่ผ่านทางหัวหน้าชั้นที่ต้องปฏิบัติเป็นทีมหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในวิชา
1.3.1สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
1.3.2   การขานชื่อก่อนเริ่มเรียน การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน
1.3.3   ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
1.3.4   ประเมินจากพฤติกรรมการลงมือฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาด้วยตนเอง และสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบแนวคิดและหลักการนำเอาวิศวกรรมพื้นฐานไปใช้งานและการประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.2   ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและตัวอย่างลักษณะการนำไปใช้งาน มาประกอบในการเรียน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2.3   มอบหมายให้ทำรายงานในเชิงบูรณาการโดยจำลองสถานการณ์และรูปแบบความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.4   มอบหมายให้ทำรายงานการวิเคราะห์และการแก้ไขโดยการจำลองสถานการณ์ขึ้นมา
2.2.5   เน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการนำเอาความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
2.3.1พิจารณาจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
2.3.2   ประเมินจากผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.3   ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
3.1.1มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.2.1มอบหมายงานที่ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นคว้ามอบหมายให้ทำรายงานที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีระบบและรายงานหน้าชั้นเรียน
3.2.2 ให้นักศึกษาลงฝึกการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานและจัดทำเป็นรายงานโดยกำหนดความต้องการให้กับนักศึกษา
3.2.3   แบ่งกลุ่มและมอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
3.3.1ประเมินผลจากรายงานทางเอกสารและนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
 3.3.2   ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
 3.3.3   ประเมินผลจากรายงานทางเอกสาร
4.1.1รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย
ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.2  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3  มอบหมายให้ทำรายงานเป็นกลุ่มและนำเสนอในเรื่องที่เกี่ยวกับการนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันกับงานวิศวกรรมด้านที่เกี่ยวอื่นๆ
4.2.4  เน้นให้เห็นความสำคัญในหน้าที่ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.2.5  ปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานหรือการดำเนินกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน
4.3.1ประเมินจากผลงาน
4.3.2   ประเมินจากรายงานและการนำเสนอ
4.3.3   ประเมินจากพฤติกรรมในการร่วมกันทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือกิจกรรมร่วมกัน
4.3.4   ประเมินปริมาณจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงานหรือพื้นที่ทำงาน
5.1.1มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
5.2.1มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.2   การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
5.2.3   มอบหมายงานโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองและใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลงาน
5.2.4   มอบหมายให้ทำรายงานนำเสนอการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมในการทำงานโดยจำลองสถานการณ์ขึ้นมา
5.2.5   มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าสัญลักษณ์ที่ใช้งานในรายวิชาที่ศึกษาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและนำเสนอ
5.3.1ประเมินจากรายงานและการใช้ภาษาไทยที่กระชับและเข้าใจได้ง่ายโดยการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.3.2   ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
5.3.3   ประเมินจากรายงานนำเสนอทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองและการนำเสนอผลงาน
5.3.4   ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
5.3.5   ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอ
6.1.1มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างเหมาะสม
6.2.1ปลูกฝังและเน้นย้ำให้นักศึกษามีการวางแผนการทำงานก่อนลงปฏิบัติงาน
6.3.1ประเมินจากการสังเกต การลงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1-2.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 18 25% 25%
2 2.1-2.6 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้ การทำงานกลุ่มและผลงาน การส่งงานตามที่มอบหมาย ผลงานจากการฝึกปฏิบัติ ตลอดภาคการศึกษา 40%
3 2.1,2.4 2.1-2.5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
    เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานเครื่องจักร CNC บ.HASS AUTOMATION,INC.
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การเข้ารับการอบรมเครื่องจักร CNC อย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ