การฝึกงานเครื่องมือกล

Machine Tools Practice

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องมือกลงานลับเครื่องมือตัดงานกลึงปาดหน้ากลึงปอกผิวกลึงตกร่องกลึงเรียวกลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับงานเจาะบนเครื่องกลึงงานกลึงเกลียวสามเหลี่ยมงานกัดราบกัดร่องกัดมุมกัดเฟืองตรงงานไสราบไสร่องไสมุมไสร่องลิ่มงานเจาะรูงานผายปากรูทรงกรวยงานผายปากรูทรงกระบอกงานเจียระไนผิวราบงานเจียระไนกลมงานเลื่อย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่สำคัญในเนื้อหาทางด้านการฝึกงานเครื่องมือกล สามารถนำความรู้และทักษะการปฏิบัติการไปใช้ในการแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ และเทคโนโลยีใหม่ๆ
    ปฏิบัติงานเครื่องมือกลงานลับเครื่องมือตัดงานกลึงปาดหน้ากลึงปอกผิวกลึงตกร่องกลึงเรียวกลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับงานเจาะบนเครื่องกลึงงานกลึงเกลียวสามเหลี่ยมงานกัดราบกัดร่องกัดมุมกัดเฟืองตรงงานไสราบไสร่องไสมุมไสร่องลิ่มงานเจาะรูงานผายปากรูทรงกรวยงานผายปากรูทรงกระบอกงานเจียระไนผิวราบงานเจียระไนกลมงานเลื่อย
อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาในแต่ละครั้งที่เข้าทำการสอน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.2.1 มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.2.1 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.2 ให้ความสำคัญในวินัยในการตรงต่อเวลาการมาเรียนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
1.2.3 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตทั้งตนเองและผู้อื่น
1.2.4 มอบหมายหน้าที่ผ่านทางหัวหน้าชั้นที่ต้องปฏิบัติเป็นทีมหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในวิชา
 
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
1.3.2 การขานชื่อก่อนเริ่มเรียน การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน
1.3.3 ประเมินจากพฤติกรรมการลงมือฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาด้วยตนเอง และสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
2.1.1มีความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบแนวคิดและหลักการนำเอาวิศวกรรมพื้นฐานไปใช้งานและการประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.2ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและตัวอย่างลักษณะการนำไปใช้งาน มาประกอบในการเรียน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2.3มอบหมายให้ทำรายงานในเชิงบูรณาการโดยจำลองสถานการณ์และรูปแบบความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.4มอบหมายให้ทำรายงานการวิเคราะห์และการแก้ไขโดยการจำลองสถานการณ์ขึ้นมา
2.2.5เน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการนำเอาความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
2.3.1พิจารณาจากการตอบคำถามในขณะฝึกปฎิบัติงาน
2.3.2ประเมินจากผลจากชิ้นงานที่นักศึกษาสร้างขึ้น
2.3.3ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
 
3.1.1สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3.2.1มอบหมายงานที่ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นคว้ามอบหมายให้ทำรายงานที่เกี่ยวกับกระบวนการคิดอย่างมีระบบและรายงานก่อนลงปฎิบัติงาน
3.2.2ให้นักศึกษาลงฝึกการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดหลังเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติงานและจัดทำเป็นรายงานโดยกำหนดความต้องการให้กับนักศึกษา
3.2.3แบ่งกลุ่มและมอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา
3.3.1ประเมินผลจากรายงานทางเอกสารและนำเสนอรายงาน
3.3.2ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
4.1.1สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนมนาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นเหมาะสม
4.2.1ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.2ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและที่ได้รับมอบหมาย
4.2.3มอบหมายให้ทำรายงานเป็นกลุ่มและนำเสนอในเรื่องที่เกี่ยวกับการนำเอาความรู้ที่ได้จากการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันกับงานวิศวกรรมด้านที่เกี่ยวอื่นๆ
4.2.4เน้นให้เห็นความสำคัญแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
4.2.5ปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานหรือการดำเนินกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน
4.3.1ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง
4.3.2ประเมินจากผลงาน
4.3.3   ประเมินจากพฤติกรรมในการร่วมกันทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือกิจกรรมร่วมกัน
4.3.4ประเมินปริมาณจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงานหรือพื้นที่ทำงาน
5.1.1สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
5.2.1มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.2การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย
5.2.3มอบหมายงานโดยการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองและใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอผลงาน
5.2.4มอบหมายให้ทำรายงานนำเสนอการใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมในการทำงานโดยจำลองสถานการณ์ขึ้นมา
5.2.5มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าสัญลักษณ์ที่ใช้งานในรายวิชาที่ศึกษาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและนำเสนอ
5.3.1ประเมินจากรายงานและการใช้ภาษาไทยที่กระชับและเข้าใจได้ง่ายโดยการนำเสนอ
5.3.2ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
5.3.3ประเมินจากรายงานนำเสนอทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์จำลองและการนำเสนอผลงาน
5.3.4ประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอ
6.1.1มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างเหมาะสม
6.2.1ปลูกฝังและเน้นย้ำให้นักศึกษามีการวางแผนการทำงานก่อนลงปฏิบัติงาน
6.3.1ประเมินจากการสังเกต การลงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6,1.7,2.1,2.4 – 2.6,3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 - ปฏิบัติงานด้านการฝึกงานเครื่องมือกลตามแต่ละหัวข้อ - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม - การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 90%
[1]  บรรเลง  ศรนิลและประเสริฐ ก๊วยสมบูรณ์,ตารางโลหะ,กรุงเทพฯ :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า,2535
[2]  ชะลอ การทวี, งานเครื่องมือกลเบื้องต้น, กรุงเทพฯ:เอมพันธ์, 2546
[3]  บุญศักดิ์  ใจจงกิจ, ทฤษฎีเครื่องมือกล, กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชาการฝึกงานเครื่องมือกล
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ