สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ

Co-operative Education in Industrial Engineering

 - ปฏิบัติการฝึกงาน โดยนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ อย่างมีระบบโดยมีที่ปรึกษาหรือผู้ชํานาญการของสถานประกอบการจริงทำหน้าที่ควบคุมดูแล  - นักศึกษามีโครงงานและหน้าที่รับผิดชอบทีแน่นอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  - เพื่อให้นักศึกษาได้ มีประสบการณ์จริงก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถานประกอบการ  และคณาจารย์
- เพื่อให้นักศึกษาให้สามารถออกสหกิจศึกษาได้  - เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ต้องการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
- ปฏิบัติการฝึกงาน โดยนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ  อย่างมีระบบ  โดยมีที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการของสถานประกอบการจริงทำหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษาจะต้องมีโครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติหรือไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ได้ รับมอบหมายที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถานประกอบการและคณาจารย์   เพื่อให้นักศึกษาได้ มีประสบการณ์จริงก่อนสำเร็จการศึกษา
ไม่มี แต่อาจารย์นิเทศจะเป็นผู้ ให้คำปรึกษาหากนักศึกษามีปัญหา หรือต้องการคำปรึกษาระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต  - มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  - มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง  - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  - เครารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- เน้นย้ำปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม  - เน้นย้ำความสำคัญในวินัยในการตรงต่อเวลาและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  - สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตทั้งตนเองและผู้อื่น  - เน้นย้ำการทำงานให้มีประสิทธิภาพต้องปฏิบัติเป็นทีม
- ประเมินจากการสอบถามพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง  -  ประเมินจากพฤติกรรมการลงมือฝึกปฏิบัติงานจากการประเมินโดยสถานประกอบการ 
- มีความรู้และความเข้าใจทางวิศวกรรมพื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานกับการฝึกสหกิจในสถานประกอบการ  - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื้อหาสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น  - สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  - สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม  - สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
- มุ่งเน้นการสอนโดยใช้รูปแบบแนวคิดและหลักการนำเอาวิศวกรรมพื้นฐานไปใช้งานและการประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง  - ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและตัวอย่างลักษณะการนำไปใช้งาน มาประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  - มอบหมายให้ทำรูปเล่มสหกิจศึกษาโดยนำปัญหาที่พบในสถานประกอบการมาทำการวิเคราะห์และแก้ไขโดยนำหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินจากรูปเล่มสหกิจศึกษา  - ประเมินจากผลการนำเอาแนวทางการแก้ไขไปใช้ได้จริงและมีประโยชน์กับสถานประกอบการซึ่งการประเมินจะถูกประเมินจากสถานประกอบการ  - ประเมินจากการนำเสนอโปสเตอร์งานสหกิจศึกษาหลังจากฝึกสหกิจแล้วเสร็จ
- มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี  - สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  - สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ  - มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  - สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
-  ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการค้นคว้าและเรียบเรียงในเล่มสหกิจศึกษา  - สอบถามกับพนักงานพี่เลี้ยงเกี่ยวกับการมีไหวพริบสติปัญญาในการแก้ไขงานที่ปฎิบัติของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานในช่วงเข้านิเทศนักศึกษา
- ประเมินผลจากรูปเล่มสหกิจศึกษา  - ประเมินจากการสอบถามพนักงานพี่เลี้ยง  - ประเมินผลจากการนำเสนอโปสเตอร์งานสหกิจศึกษา
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นเหมาะสม  - สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  - สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการปฎิบัติงานสหกิจโดยสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  - รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย  - มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
- ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล  - ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย  - เน้นให้เห็นความสำคัญแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร  -  ปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานหรือการดำเนินกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน
- ประเมินจากการสอบถามพฤติกรรมในการร่วมกันทำงานที่ได้รับมอบหมายหรือกิจกรรมร่วมกันจากพนักงานพี่เลี้ยงในช่วงการฝึกสหกิจศึกษา  - ประเมินจากแบบประเมินจากสถานประกอบการ
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี  - มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์  - สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม  - มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้  สัญลักษณ์  - สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
- เน้นย้ำในการค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  - การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองานที่  ได้รับมอบหมายจากทางพนักงานพี่เลี้ยงหรือสถานประกอบการ
- ประเมินผลจากที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการของสถานประกอบการจริง  -  ประเมินผลจากการส่งรายงานการปฏิบัติงานในแต่ละสัปดาห์  - ประเมินผลจากอาจารย์นิเทศก์ติดตามเรื่องความสามารถในการปฏิบัติงานโดยการ สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ที่กับดูแลนักศึกษา การนำเสนอผลสหกิจศึกษา และรายงานสหกิจศึกษา
- มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างเหมาะสม 
- ปลูกฝังและเน้นย้ำให้นักศึกษามีการวางแผนการทำงานก่อนลงปฏิบัติงาน
- ประเมินจากการสังเกต การลงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.2,1.3, 1.4,2.1, 2.2, 2.3, 3.1,3.2,3.3, 4.4,4.5,5.1, 5.2,5.3, 5.4, 6.1, 6.2 ผลจากที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการหรือพนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการจริง จากใบงานที่ได้รับมอบหมายงานในแต่ละอาทิตย์ จากการนำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา หลังเสร็จการฝึกสหกิจศึกษา ไม่เกิน 2 สัปดาห์ 100%
ไม่มี
เอกสารสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
การประเมินการสหกิจศึกษาของนักศึกษาจากสถานประกอบการ
ไม่มี
ไม่มี
ทวนสอบจากผลการนิเทศ ผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยกรรมการสหกิจศึกษา และสถานประกอบการ
นำข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ และข้อมูลจากข้อ 4 มาพิจารณาเพื่อหาแนวทางการปรับปรุง โดยผ่านการประชุมของทางคณาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำสาขา