เทคโนโลยีเครื่องมือกล

Machine Tools Technology

1.1  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการและสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกลในการผลิตเช่นการกลึง การกัด การเจาะ การเจียรนัยได้
1.2  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
1.3  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาเครื่องมือกลในการผลิตได้อย่างถูกต้อง
1.4  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานและสามารถใช้เครื่องมือกลในการผลิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามทฤษฏีของวิศวกรรมความปลอดภัยได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษาทางด้านเทคโนโลยีเครื่องมือกล สามารถนาความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาและประยุกต์กับวิชาชีพและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกลการผลิต การกลึง การกัด การไส การเจียระไนการเลื่อย การเจาะ การทำเกลียวและการทำเฟืองชนิดต่าง ๆ เครื่องจักรกลอัตโนมัติเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิตเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลการผลิตและการบำรุงรักษาปฏิบัติเกี่ยวกับงานลับเครื่องมือตัด งานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว กลึงตกร่อง กลึงโดยใช้หัวจับแบบสี่จับ งานเจาะบนเครื่องกลึง งานกัดราบ กัดร่อง กัดมุม งานไสราบ ไสร่อง ไสมุม งานเจาะรู งานผายปากรูทรงกรวย งานผายปากรูทรงกระบอก
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย และสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
1.1.2    มีวินัย  ตรงต่อเวลา และการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.1.3    มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่ทุจริตในการสอบ
1.1.4ปลูกฝังให้รู้จักหน้าที่การเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.1.5มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม ให้ความสำคัญในวินัยในการตรงต่อเวลาการมาเรียนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

.3 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตทั้งตนเองและผู้อื่น
4มอบหมายหน้าที่ผ่านทางหัวหน้าชั้นที่ต้องปฏิบัติเป็นทีมหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในวิชา
5สอดแทรกจรรยาบรรณของวิศวกรร่วมกับการเรียน
1.3.1สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง
1.3.2การขานชื่อก่อนเริ่มเรียน การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการแต่งกายในการมาเรียน
1.3.3ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
1.3.4ประเมินจากพฤติกรรมการลงมือฝึกปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของนักศึกษาด้วยตนเอง และสังเกตพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
1.3.5สังเกตุพฤติกรรมในการรายงานผลการปฎิบัติงานร่วมกับงานที่ทำได้จริง
2.1.1มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบแนวคิดและหลักการนำเอาวิศวกรรมพื้นฐานไปใช้งานและการประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1.2   ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและตัวอย่างลักษณะการนำไปใช้งาน มาประกอบในการเรียน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.1.3   มอบหมายให้ทำรายงานในเชิงบูรณาการโดยจำลองสถานการณ์และรูปแบบความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.4   มอบหมายให้ทำรายงานการวิเคราะห์และการแก้ไขโดยการจำลองสถานการณ์ขึ้นมา
2.1.5   เน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการนำเอาความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
2.1.1มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบแนวคิดและหลักการนำเอาวิศวกรรมพื้นฐานไปใช้งานและการประยุกต์ใช้กับวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.2   ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและตัวอย่างลักษณะการนำไปใช้งาน มาประกอบในการเรียน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2.3   มอบหมายให้ทำรายงานในเชิงบูรณาการโดยจำลองสถานการณ์และรูปแบบความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2.4   มอบหมายให้ทำรายงานการวิเคราะห์และการแก้ไขโดยการจำลองสถานการณ์ขึ้นมา
2.2.5   เน้นการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการนำเอาความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้
2.3.1พิจารณาจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
2.3.2   ประเมินจากผลจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.3   ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
2.3.4   ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.3.5   ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
3.1.1มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
3.1.2สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา
3.1.3สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ
 3.1.4   มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
3.1.5สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
3.2.1มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ในการนำเทคนิควิธีการปฏิบัติงานพื้นฐานทางอุตสาหกรรมมาประยุกต์ใช้
  3.2.2   ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาเน้นการนำมาใช้ปฏิบัติงานจริง
  3.2.3   ออกข้อสอบที่เน้นการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
     3.2.4   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
3.3.1ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
      3.3.2   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาและประเมินจากการแก้ปฏิบัติงาน
      3.3.3   ประเมินจากการทำข้อสอบ
3.3.4   ประเมินจากรายงานที่ส่ง
4.1.1สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4.1.2   มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.3สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
4.1.4   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4.1.5มีภาวะผู้นำ
4.2.1ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.2  ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
4.2.3  ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.2.4  ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4.2.5กำหนดการทำงานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัดกันเป็นผู้รายงาน
4.3.1ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.3.2  ติดตามการทำงานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ พร้อมบันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล
4.3.3   สังเกตผลจากการายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.3.4   สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
4.3.5   สังเกตพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5.1.1   มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
5.1.2มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และการสื่อสารที่ทันสมัย
5.1.3สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
5.2.1มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือด้านวิศวกรรมพื้นฐาน งานด้านเครื่องมือวัดและเครื่องมือกล เพื่อใช้สำหรับงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
5.2.2  มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆและให้นักศึกษานำเสนองาน
5.3.1สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านทักษะการใช้งานเทคโนโลยีด้านงานวิศวกรรมและการประยุกต์ใช้ทางวิชาชีพ
5.3.2   ประเมินจากผลงานและการนำเสนองานทางด้านปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย
6.1.1    มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างเหมาะสม
6.2.1ปลูกฝังและเน้นย้ำให้นักศึกษามีการวางแผนการทำงานก่อนลงปฏิบัติงาน
6.3.1ประเมินจากการสังเกต การลงฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 20% 20%
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2,4.1 – 4.6,5.3-5.4 วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน การนำเสนองาน การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมงานกลุ่ม การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
[1]  สุรพล ราษฏร์นุ้ย “วิศวกรรมการบำรุงรักษา” พิมพ์ครั้งที่1, บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2545
[2]  อำนวย อุดมศรี “เขียนแบบวิศวกรรม” พิมพ์ครั้งที่3, บ.สกายบุ๊กส์ (จำกัด), 2547
[3]  มานพ ตันตระบัณฑิตย์และคณะ “กรรมวิธีการผลิต” พิมพ์ครั้งที่ 1, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2533
[4]  วิทยา ทองขาว “ทฤษฎีช่างกลทั่วไป” พิมพ์ครั้งที่ 1, บ.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2553
     [5]  พิพัฒน์ สุจิตธรรมกุล “วิศวกรรมเครื่องมือ” พิมพ์ครั้งที่ 1, สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2548
ไม่มี
ไม่มี
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ