ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

Fundamental English 2

              1. รู้ศัพท์ สำนวน  และโครงสร้างภาษาที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสาร
              2. เข้าใจเทคนิคสรุปสาระความสำคัญ
              3. มีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการเขียนข้อความระดับย่อหน้า
              4. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเพื่อเกิดทักษะ ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  โดยเน้นทักษะการเขียนระดับย่อหน้าโดยใช้รูปแบบจับใจความสำคัญ  การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ และการพูด เพื่อสื่อสารภาษาที่ซับซ้อนขึ้น เทคนิคการอ่านเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
เข้าเรียนตรงเวลาและส่งงานตามที่กำหนด ใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและสังคมที่ถูกต้อง 
อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียนการสอน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

       แสดงบทบาทสมมติ
           -  เข้าเรียนตรงเวลาและส่งงานตามที่กำหนด
           -  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในทุกหน่วยการเรียนรู้ 2.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์แขนงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
    2.2  วิธีการสอน
            บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง  กิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  การทำงานกลุ่ม การนำเสนอผลการทำงาน และแสดงบทบาทสมมติ และการฝึกฝน ค้นคว้า
   2.3  วิธีการประเมินผล
           - ทดสอบย่อยเป็นรายหน่วย
           - การนำเสนอในชั้นเรียน
           - งานมอบหมาย
           - สอบกลางภาคและปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
    3.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
    3.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
    3.3  สามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
วิธีการสอน อธิบายรายวิชา รูปแบบการเรียน และการประเมินผล และให้นักศึกษาอภิปรายเสนอแนะประเด็น บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ

กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น แสดงบทบาทสมมุติ
วิธีการประเมินผล
           -ผลงานที่มอบหมาย
           - การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
           -สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
       4.1.1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
       4.1.2  มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
       4.1.3  มีความรับผิดชอบส่งงานตรงเวลา
วิธีสอน

-  กำหนดกิจกรรมกลุ่ม
-  กำหนดปฏิทินเวลานำเสนอ
-  นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
วิธีการประเมินผล

-  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนรวมของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน
-  การตรงต่อเวลาและการส่งงาน
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
      5.1.1  พัฒนาทักษะการใช้  Internet โดยการสืบค้นข้อมูล เพื่อเขียนรายงาน  และนำเสนอ
      5.1.2  มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถหาเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูล และนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กโทรนิค
วิธีสอน
        -  ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเวปไซค์ต่างเพื่อนำมารวบรวมนำเสนอโดยใช้ Computer
วิธีการประเมินผล
       -  การนำเสนอผลงาน
       -  การสืบค้นข้อมูลตามคำสั่งได้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1,2.1.2,2.3.1,2.3.2, 2.3.3 สอบกลางภาค สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 18 สัดส่วนคะแนน 25 % สัดส่วนคะแนน 25 %
2 2.1.1,2.1.2,2.3.1,2.3.2, 2.3.3 สอบย่อยรายบทเรียน ตลอดภาคการศึกษา สัดส่วนคะแนน 20%
3 1.1.1, 4.1.3 การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน ตลอดภาคการศึกษา สัดส่วนคะแนน 10 %
4 2.1.1,2.1.2,2.3.1,2.3.2, 2.3.3, 5.1.1, 5.1.2 งานที่ได้รับมอบหมายและการนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา สัดส่วนคะแนน 20 %
New Headway   Unit  5 -  Unit 8
1.  กลยุทธการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
   ให้นักศึกประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผ่านกิจกรรมดังนี้
1) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน  และผู้เรียนกับผู้เรียน
2) ให้นักศึกษาประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทียบ ความรู้ ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้
3) แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน
    การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
    -  อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนักศึกษา และทำรายงานสรุปพัฒนาการของนักศึกษา  ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา
    -  สังเกตจาการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
    -  ประเมินจากผลการนำเสนอ
   -  ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
3.  การปรับปรุงการสอน
   -  ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ทันสมัย แล้วจัดทำรายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน
  - กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา
  - การวิจัยในชั้นเรียน
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
          ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่าพัฒนาก้าวหน้าหรือมีการพัฒนาที่ผิดปกติแก้โดยการขอพบนักศึกษา แจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
    สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมนำเสนอสาขา/ คณะ