กลยุทธ์การตลาด

Marketing Strategies

        เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาความหมาย บทบาท และความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด การเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในภาวะต่างๆ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดที่บูรณาการหน้าที่งานการตลาด และหน้าที่อื่นๆ ของธุรกิจได้
        เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับบทบาท และความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด การเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในภาวะต่างๆ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดที่บูรณาการหน้าที่งานการตลาด และหน้าที่อื่นๆ ของธุรกิจได้
ศึกษาหลักการและการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การใช้กลยุทธ์สำหรับส่วนตลาดแบบต่าง ๆ กลยุทธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่เหมาะสม
3 ชั่วโมง
1.1.2   มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม  
1.2.1 บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม  
1.2.2 ให้ความสำคัญในด้านระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และการส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.3.1 ประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา
2.1.1   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.3   มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
2.2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชา โดยเน้นหลักของทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.2.2 มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด หรือรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2.3.1 ประเมินจากสอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3.1.1  สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเองที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
3.2.1 การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่นักศึกษามีความสนใจและศึกษาถึงการกลยทุธ์การตลาดของบริษัทดังกล่าวในสถานการณ์จริง
3.3.1 ประเมินจากโครงการความเข้าใจ การตีความ การวิเคราะห์ข้อมูลจากสิ่งที่ค้นคว้า
4.1.2  มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 จัดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม
        4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
        4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1.2  สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์  
 5.2.1 มอบหมายงาน และให้ทำการนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยให้นำเสนอผ่าน powerpoint และทำรูปเล่มรายงานส่ง  
5.3.1 ประเมินจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียน รายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
6.1.1  สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.1.2 สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
6.2.1 การมอบหมายงานให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่นักศึกษามีความสนใจและศึกษาถึงการกลยทุธ์การตลาดของบริษัทดังกล่าวในสถานการณ์จริง
6.3.1 ประเมินจากชิ้นงานและการนำเสนอโครงการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ(Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5
1 BBABA607 กลยุทธ์การตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.3, 3.1 สอบกลางภาค/ สอบปลายภาค 9 และ 18 35% และ 35%
2 1.2, 2.1, 2.3, 3.1, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2 เล่มรายงาน/การนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 1.2 การเข้าชั้นเรียน/การแต่งกาย/ความมีวินัย ตลอดภาคการศึกษา 5%
1. พิบูล ทีปะปาล. 2547. กลยุทธ์การตลาด: การตลาดสมันใหม่. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์.
2. อดุลย์ จาตุรงคกุล. 2545. กลยุทธ์การตลาด ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
     หนังสือพิมพ์ธุรกิจต่าง ๆ เช่น ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ ฯลฯ
     วารสาร นิตยสาร บทความหรืองานวิจัยต่าง ๆ ทางการตลาด และ เว็บไซต์ทางธุรกิจ
     7.1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     7.1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
     7.1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
      7.2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
      7.2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
      7.2.3 ผลการประเมินผู้สอน
     7.3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
     7.3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
     7.4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น
     7.4.2 การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
     7.5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
     7.5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น