ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ

English for Hospitality

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษด้านการบริการโดยเน้นการศึกษาด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการติดต่อและสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆในงานบริการ เช่น งานบริการในโรงแรม งานบริการในร้านอาหาร งานบริการสนามบิน เป็นต้น
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักภาษาอังกฤษและทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี
2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ ในงานทางด้านบริการ
3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษอันหลากหลายและมีความมั่นใจในการที่จะนำภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ศึกษาคำศัพท์ สำนวนรูปแบบภาษาสำหรับแขก ฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยงข้องกับการบริการ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ ฝึกสนทนาโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วโดยฝึกสำนวน และโครงสร้างประโยคที่จำเป็นในการสนทนาสำหรับงานบริการ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในบทเรียน
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนจากกรณีศึกษา
 
- สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน
- การทำงานเป็นกลุ่ม และรายงานผลงาน
- มีความรู้ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
- มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การบรรยายภายในชั้นเรียน และการถาม-ตอบ
- มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทำรายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม
- ทำรายงานเปรียบเทียบความรู้จากห้องเรียนกับการทำงานจริง ภาคปฏิบัติ
- อภิปรายเป็นกลุ่ม โดยให้ผู้สอนตั้งคำถามตามระบบการสอนยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- การศึกษานอกสถานที่และทำรายงาน
- ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบย่อย และให้คะแนน
- ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินผลจากการทำงานที่ได้รับมอบหมายและรายงาน
- มีความสามารถประมวล และศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ข้อโต้แย้ง และสังเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ รวมทั้งหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
- สามารถสาธิต ทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
- การนำเสนอแบบกลุ่ม
- การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ค้นคว้าหรืองานเกี่ยวกับการพัฒนาร่วมกันเป็นทีม
- การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ประกอบการในสายอาชีพ
- มีการคำนวนราคาสินค้า บริการ อาหารและเครื่องดื่มเป็นต้น
- ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ
- การสอบข้อเขียน
- การเขียนรายงาน
- มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานและแก้ไขปัญหากลุ่ม
- สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และตรง ตามมาตรฐานสากล
- มอบหมายงานรายบุคคล
- การยกตัวอย่างกรณึศึกษา
- ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
-  การประเมินตนเอง 
- การสังเกตพฤติกรรมในการเรียนผ่านระบบ Microsoft Teams 
- สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างมี ประสิทธิภาพ
- สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรม
- สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร รู้จักเลือกรูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับเรื่อง และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ฝึกให้นำเสนอผลงานที่ค้นคว้าด้วยตนเองในห้องเรียน -บูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายสารสนเทศ และซอฟต์แวร์หรือสื่อต่าง ๆ รวมกับรายวิชาอื่นที่สามารถทำได้
- ประเมินผลโดยการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ
- ประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH145 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 การตรงต่อเวลา บุคลิกภาพ การแต่งกาย การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 20%
2 2.1, 4.3 การนำเสนอรายงานกลุ่ม (Group Presentation) : Hotel Presentation 4 10%
3 2.1, 3.1, 4.1 การทดสอบย่อย : การสอบปากเปล่าด้วยบทบาทสมมุติ (Role play) - At the hotel - At the restaurant 8, 13 10%
4 2.1, 4.3, 5.1, 5.3 รายงานการนำเสนอผลงาน (Term Project Presentation) - นำเสนอการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการในท้องถิ่น 15 20%
5 2.1 สอบกลางภาค (Mid – term Examination) 9 20%
6 2.1, 5.3 สอบปลายภาค (Final Examination) 17 20%
Triiish Stott & Alison Pohl (2014), Highly Recommended 2: English for the hotel and catering industry. Oxford University Press.
Francis O’Hara (2004), Be My Guest: English for the Hotel Industry. Cambridge University
สื่อการเรียนออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=hvcGPBrQiuk
สื่อการเรียนออนไลน์ : https://www.youtube.com/watch?v=CKZMC8gPnzc
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้ 1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้
ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
ความรู้ความสามารถโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานี้
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ 1
2.2 สุ่มสังเกตการสอนและการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้
ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้
ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้ 3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละครั้ง 3.2 ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้
- ผลการศึกษาของนักศึกษา
- ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยใช้แบบประเมินตนเองของนักศึกษาต่อระดับผลการเรียนรู้ และวิธีการสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา
นำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผู้สอนมาใช้ในการปรับปรุงทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและประเมินผล ในปีการศึกษาต่อไป