เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ

Information Technology for Tourism and Hospitality

1.1 เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีบุคลิกภาพและทักษะในวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
1.2 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นและของประเทศ
1.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรักงาน และสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวและการบริการในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต กระแสการท่องเที่ยวและการบริการที่กำลังเป็นที่นิยม
ความสำคัญของระบบสารสนเทศที่มีต่อการท่องเที่ยวและการบริการ การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การฝึกและทดลองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานท่องเที่ยวและการบริการ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการดำเนินงานและประเมินผล
3.1 วันพุธ เวลา 15.00 - 16.00 น. สำนักงานหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 52 พรรษา
3.2 E-mail : itsra.watjanasoontorn@gmail.com
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.3 มีความรับผิดชอบในหน้าที่
1.4 มีวินัยมีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
- การอภิปรายกลุ่มร่วมกันในชั้นเรียน
- การยกตัวอย่างกรณึศึกษา
- การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
-พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
-พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผล และยกตัวอย่างที่น่าสนใจ และสร้างสรรค์
-ประเมินผลการจากกรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
-เช็คชื่อการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียน และความร่วมมือต่าง ๆ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการ บูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ
2.3 มีความรู้ในกระบวนการและเทคนิคการวิจัย
- การศึกษาจากกรณีศึกษา (Case study)
- การอภิปรายกลุ่มร่วมกันในชั้นเรียน
- การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
- การทำโครงการงานและการนำเสนอแบบกลุ่ม
- ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้าและนำเสนอในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากโครงงาน
- ประเมินจากงานที่มอบหมาย
- ประเมินจากการสอบปลายภาค
3.1 มีความสามารถประมวลและศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมทั้งหาแนวทางป้องกันแก้ไขทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก
3.2 สามารถสาธิต ทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อื่นเข้าใจ
3.3 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติจริงตามสถานการณ์
3.4 สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมจากภาคธุรกิจ
- การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
- การนำเสนอแนวคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์จากบทเรียน
 
- ประเมินทักษะเชิงวิเคราะห์ในการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน
- การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย
4.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
4.2 สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพให้ทันสมัย
- การทำนำเสนอแบบกล่ม
- การทำโครงงานในกิจกรรมบูรณาการในรายวิชา
- การประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
- การประเมินผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
5.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน การฟัง พูด อ่าน และเขียนอย่างมีสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.4 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ แล้ววิเคราะห์พร้อมกับนำเสนอ ทั้งแบบบรรยาย และตารางตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอ้างอิง
- นำเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์และนำเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การนำเสนอโครงงาน
- การสอบปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH107 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.2,1.3,1.4 การเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-16 10%
2 4,5 งานที่ได้รับมอบหมายรายบุคคล (Assignment) 2,3 10%
3 1,2,3,4,5 รายงานการนำเสนอกลุ่ม 5,6,7,8,10,11 20%
4 1,2,3,4,5 รายงานการนำเสนอโครงงาน (Term Project Presentation) 15 30%
5 2,3 สอบปลายภาค 17 30%
รศ. ดร.รชพร จันทร์สว่าง และคณะ. (2561) เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี
รศ. ดร.ราณี อิสิชัยกุล และคณะ. (2553) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี
ผศ. ดร. ไพศาล กาญจนวงศ์. (2556). เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการท่องเที่ยว. สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการแกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ