อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Tourism and Hospitality Industry

๑. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์และความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม แรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลอดจนองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการวางแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต กระแสการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยม
๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. เพื่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวตลอดจนองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการวางแผนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
 ๒. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต กระแสการท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยม
ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ประโยชน์ และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยว และมรดกโลกในประเทศไทย สภาพภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยว หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและบทบาทของภาครัฐและเอกชน แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในอนาคต
1. อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนของนักศึกษา ผ่านทางป้ายประกาศของสาขาวิชาฯ และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
๒. อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
- บรรยาย
- มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล/โครงงาน/รายงาน)
- ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- การเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
- การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
- ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง
๑) มีความรู้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติอย่างกว้างขวาง เป็นระบบ เป็นสากล และทันสมัยต่อสถานการณ์โลก  
๒) มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- บรรยาย
- มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม/แบบทดสอบ
- มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล/โครงงาน/รายงาน)
- การสาธิต/ดูงาน
- ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- ผลงานรายบุคคล (เอกสาร/รายงาน/แฟ้มสะสมงาน)
- การสอบข้อเขียน
มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
บรรยาย
- มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล/วิเคราะห์/สังเคราะห์/อภิปราย/รายงาน)
- นำเสนอข้อมูล
- ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
- ผลงานกลุ่ม (เอกสาร/รายงาน/กิจกรรม)
- การนำเสนอ (วาจาและสื่อ/โปสเตอร์)
- การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงาน และแก้ไขปัญหา
กลุ่ม
- บรรยาย
- มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล/วิเคราะห์/สังเคราะห์/อภิปราย/รายงาน)
- ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- ผลงานกลุ่ม (เอกสาร/รายงาน/กิจกรรม)
- การนำเสนอ (วาจาและสื่อ/โปสเตอร์)
- การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และสรุปประเด็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยาย
- มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม/แบบทดสอบ)
- นำเสนอข้อมูล
- ฝึกปฏิบัติ
- ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- การส่งงานตามเวลาที่กำหนด
- ผลงานกลุ่ม (เอกสาร/รายงาน/กิจกรรม)
- การนำเสนอ (วาจาและสื่อ/โปสเตอร์)
- การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้าน การปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BOATH103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 1.4, 2.1, 2.6, 3.2 สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 9,17 50%
2 1.1, 2.1 ,2.2, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1 - การให้ความร่วมมือในการทำงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อื่น - ความพยายามในการพัฒนาความรู้และทักษะ - การนำเสนองานที่ได้รบมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 4.1 - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย - การเข้าชั้นเรียน - การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน - มารยาท การแต่งกาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
กุลวรา  สุวรรณพิมล. 2556. หลักการมัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว.
จิตตินันท์  นันทไพบูลย์.  2555.  การโรงแรม.  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.
นิศา  ชัชกุล.  2550.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รวีวรรณ  โปรยรุ่งโรจน์. 2550. มัคคุเทศก์. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564).   กรมการท่องเที่ยว, (online). http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8370. ( 19 เม.ย. 2560 )
http://thai.tourismthailand.org
http://www.tourism.go.th
http://www.mots.go.th
http://www.tatreviewmagazine.com
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้
1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้
- ความตรงต่อเวลา
- การแต่งกาย บุคลิกภาพ
- คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม
- การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน
- ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้
- แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน
- จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา
- การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้
- ความรู้ความสามารถโดยรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนวิชานี้
- ความพึงพอใจต่อการเรียนวิชานี้
- ข้อเสนอแนะอื่นๆ
         ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการดังต่อไปนี้
2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ 1
2.2 สุ่มสังเกตการสอนและการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้
- ความตรงต่อเวลา
- การแต่งกาย บุคลิกภาพ
- คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม
- การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน
- ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เขาใจและกระตุ้นการเรียนรู้
- แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์ของหัวข้อที่สอน
- จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา
- การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน
2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเอง ในประเด็นต่อไปนี้
- ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน
- ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน
- ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มีกลไกและวิธีการปรับปรุงการเรียนการสอน ดังนี้
3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอ
ให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละครั้ง
3.2 ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับ
ปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้

ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้
4.1 การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร
4.2 การประเมินโดยผู้เรียนในรายวิชา
               เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม/ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอนและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและประเมินผล ในปีการศึกษาต่อไป