ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ

Basic English for Business Presentation

เพื่อศึกษาเทคนิคและฝึกทักษะเบื้องต้นที่ใช้ในการนำเสนอทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ
ไม่มี
ศึกษาเทคนิคและฝึกทักษะเบื้องต้นของภาษาอังกฤษที่ใช้ในการนำเสนอทางธุรกิจ
3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล