พฤติกรรมองค์การ

Organization Behavior

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BBABA208 พฤติกรรมองค์การ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 บทเรียนที่ 1 - 3 บทเรียนที่ 5 - 7 การทดสอบครั้งที่ 1 การทดสอบครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 13 10%
มานิตย์   มัลลวงค์.(2558). พฤติกรรมองค์การ.  เชียงใหม่ : สำราญการพิมพ์.  
1.  เอกสารคำสอนวิชา พฤติกรรมองค์การ  กลุุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เอกสารประกอบการสอน(Slide Powerpoint)