การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Innovation and Technology Management

 
1. เข้าใจวิวัฒนาการของเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมองค์กร ความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กร
2. เข้าใจนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อการปรับเปลี่ยนการบริหารงานในองค์การ
3. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้
เพื่อความทันสมัยของรายวิชา
เพื่อศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม การออกแบบและการนำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี ไปปฏิบัติ วิวัฒนาการของเทคโนโลยี สภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรม สภาวะแวดล้อมองค์กร ความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กร การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร การออกแบบและการจัดการระบบนวัตกรรมสำหรับองค์กร การจัดหาแหล่งเทคโนโลยี การสร้างและนำกลยุทธ์การพัฒนาไปปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ความท้าทายในด้านนวัตกรรมสำหรับองค์กร
เฉพาะบุคคล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค ปลายภาค 9/17 30/30
2 วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้าแล้วนำเสนอ การทำงานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม 1-8 10-15 30
3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-8 10-15 10
Shane,S.(2003).Handbook of Technology and Innovation Management. Case Western Reserve University A John Wiley and Sons, Ltd., Publication.
จากเวบไซด์ที่เกี่ยวข้อง
จากเวบไซด์ที่เกี่ยวข้อง


 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.(2559). Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
เคลาส์ ชวาบ เขียน ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ แปล (2561). การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4.
พงษ์ศักดิ์ ฮุนตระกูล คริสโตเฟอร์ บอลดิงและรีนา มาร์วาห์ (2558). โลกตื่นเมื่อเอเชียเปลี่ยน แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในวันที่เอเชียลุกขึ้นและก้าวเดิน.
ฟิลลิป คอตเลอร์(2560) ณงลักษณ์ จารุวัฒน์ (แปล), การตลาด 4.0.
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2552). หนังสือ โลกพลิกโฉมความมั่งคั่งในนิยามใหม่.
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2553). หนังสือ เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดิม
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2549). หนังสือ จุดเปลี่ยนประเทศไทย : เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2556). หนังสือ โลกเปลี่ยน ไทยปรับ หลุดจากกับดัก พ้นจากชาติที่ล้มเหลว
Thomas L. Friedman (2005). หนังสือ The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์