ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการทำงาน

English for Working Skills

ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสื่อสารและการทำงานในสาขาวิชาชีพ
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
collaborative learning
problem solving process
active learning
สอบกลางภาค   20%
สอบปลายภาค   20%
งานที่มอบหมาย  30%
สอบย่อย             10%
งานกลุ่ม              10%
เข้าชั้นเรียน          10%
critical thinking
group discussion
peer evaluation
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1