การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์

Tools and Die Engineering Pre-Project

1 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทางวิศวกรรมแม่พิมพ์
2 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน
3 เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการวางแผนการดำเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและ อุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการนำเสนอโครงงาน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทาง วิศวกรรมแม่พิมพ์การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน การจัดเตรียมวัสดุและ อุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการ น าเสนอโครงงาน Practice of researching on the article, journal, invention and innovation or related works on tools and die engineering, giving of the project title, writing a report, the background of problem, of the objectives, scope, procedures and working plan, preparing the materials and equipment, collecting and analyzing data, providing the progress report and presentation.
3 ชม.
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ สังคม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา อธิบาย / ยกตัวอย่าง / ฝึกปฏิบัติ อธิบาย / ยกตัวอย่าง / ฝึกปฏิบัติ อธิบาย / ยกตัวอย่าง / ฝึกปฏิบัติ อธิบาย / ยกตัวอย่าง / ฝึกปฏิบัติ อธิบาย / ยกตัวอย่าง / ฝึกปฏิบัติ อธิบาย / ยกตัวอย่าง / ฝึกปฏิบัติ
1 ENGTD120 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมแม่พิมพ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 นักศึกษาสามารถค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานทาง วิศวกรรมแม่พิมพ์การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนการดำเนินโครงงาน ถาม ตอบ สังเกต จากการนำเสนอ 1 - 8 50%
2 นักศึกษาสามารถวางแผนการดำเนินงาน จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานความก้าวหน้า และ นำเสนอโครงงาน ถาม ตอบ การนำเสนอข้อมูล 9-1ึ7 50%
เอกสารประกอบการสอน วิชาการเตรียมโครงงาน วิศวกรรมแม่พิมพ์
คู่มือ การจัดทำปริญญานิพนธ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร ล้านนา
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
- งานที่ได้มอบหมาย
- การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน