อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

Tourism and Hospitality Industry

1. เพื่อให้ความรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ  2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ บทบาท ผลกระทบของการท่องเที่ยว  3. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบธุรกิจ องค์กรและสถาบันที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ การจัดการและส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวรวมถึงสถานการณ์ทางการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  และเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
ความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ ประโยชน์และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท่องและบริการ ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ มรดกโลกในประเทศไทย สภาพและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยว หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับนโยบายและบทบาทของภาครัฐและเอกชน แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในอนาคต
-   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ให้นักศึกษาตระหนักและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้มอบหมายทั้งของตนเองและผลงานของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กำหนด เคารพในการแสดงออกทางความคิดของผู้ร่วมงาน และการรับฟังการแสดงความคิดเห็นของเพื่อนในชั้นเรียน ทั้งในกลุ่มและนอกกลุ่ม  ดังนี้ 
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ 
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างการสอน เช่น ต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น 
1.2.2 กำหนดกติการ่วมกันและปฏิบัติเข้มงวด ในการเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานและการนำเสนอผลงาน ที่ถูกต้องและตรงเวลา 
1.2.3 อภิปรายกลุ่ม โดยให้ทุกคน มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน  ให้นักศึกษาทุกคน สามารถซักถาม ให้ความเห็น และ เสนอแนะ แก่กลุ่มที่กำลังนำเสนองานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  1.3.2   ประเมินจากพฤติกรรมที่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น การตั้งคำถาม การตอบคำถาม การเสนอแนะความความคิดเห็นเป็นต้น  1.3.3   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
นักศึกษามีเข้าใจในเรื่อง ความหมาย วิวัฒนาการ ประโยชน์ และความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ องค์ประกอบการท่องเที่ยว และประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยว แรงจูงใจทางการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยว หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว นโยบายและบทบาทของรัฐและหน่วยงานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ แนวโน้ม ทิศทางของการท่องเที่ยวในอนาคต
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงาน และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ  เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเองหรือกลุ่ม โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเบื้องต้น
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี  2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลหรือกรณีศึกษา
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่ทราบในชั้นเรียนหรืองานที่มอบหมายให้ค้นหาคำตอบเพื่อได้ให้แนวทางในการแก้ปัญหานั้นๆ 
ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา ศึกษาจากกรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่กำหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกำหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้
ประเมินจากการตอบปัญหาในชั้นเรียน  การสอบย่อย (Quiz)  การสอบกลางภาคและปลายภาค  และการนำเสนอผลงานทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่ม
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้สอน และผู้เรียนด้วยกัน  4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม  4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา  4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และนำเสนอ 4.2.3   การนำเสนอรายงาน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด  4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม  4.3.3   ประเมินจากการแสดงออกอย่างมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
5.1.1   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน  5.1.2   พัฒนาทักษะในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผล  5.1.3   พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  5.1.4   ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งทางอีเมล์
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี  5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปรา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 1 2 3
1 BOATH103 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1 ,3.3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 3 10 12 17 5% 25% 15% 25%
2 1.3.3,3.3, 4.3.2,5.2.1, 5.2.2,5.3.1 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงาน การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.3.1,1.3.2, 2.3.2,4.3.3, 5.3.2 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.  กองวิชาการและฝึกอบรม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ม.ป.ป.  2.  ศรันยา วรากุลวิทย์.ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว.โรงพิมพ์เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2546  3. สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วย 1-7.สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544  4.  สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วย 8-15. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2544
3.1  เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อการท่องเที่ยว www.tat.or.th
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้  2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมสอน  2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา  2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้  3.1   จัดสือการเรียนการสอนเพิ่มเติม  3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้  4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร  4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้  5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ