เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2

Interior Architectural Technology 2

ให้นักศึกษาเข้าใจถึงงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน ประเภทบ้านพักอาศัย ประเภทต่าง ๆ และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก และเข้าใจหลักการวิธีการเขียนแบบ จนทักษะด้านการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน เฟอร์นิเจอร์แบบติดตั้งถาวร และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยเครื่องมือเขียนแบบ
ไม่มี
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน หลักการวิธีการเขียนแบบ และการขยายแบบ ครุภัณฑ์ ประเภทติดตั้งถาวรในงานสถาปัตยกรรม ประเภทบ้านพักอาศัย และอาคารสาธารณะ ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ ด้วยเครื่องมือเขียนแบบ
-   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาหน้าชั้นเรียน
 -  อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3  ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์ภาพผลงานออกแบบ วิเคราะห์ผลงานเพื่อการเขียนแบบโครงสร้างเพื่อการเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
1.2.2 วิธีการเขียนแบบด้วยเครื่องมือเขียนแบบ ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติการเขียนแบบโดย ผู้สอนกำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างที่กำหนด
1.2.1 บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์ภาพผลงานออกแบบ วิเคราะห์ผลงานเพื่อการเขียนแบบโครงสร้างเพื่อการเขียนแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน
1.2.2 วิธีการเขียนแบบด้วยเครื่องมือเขียนแบบ ให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติการเขียนแบบโดย ผู้สอนกำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่างที่กำหนด
1.3.1  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2   ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3  ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.4   ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3.2.1   มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
3.2.2   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.3.1 บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์โครงสร้าง   วิธีการเขียนแบบด้วยเครื่องมือปฏิบัติการเขียนแบบ
2.3.2 นักศึกษาฟังบรรยายเรียนรู้และปฏิบัติตาม ผู้สอน
2.3.3 กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
 
2.3.1   ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   วัดพฤติกรรมการเข้าเรียน
2.3.3   วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลามีการสอบวัดประเมินผล
3.1.1   มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2    มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 บรรยายพร้อมวิธีการวิเคราะห์โครงสร้าง   วิธีการเขียนแบบด้วยเครื่องมือปฏิบัติการเขียนแบบ
3.2.2 นักศึกษาฟังบรรยายเรียนรู้และปฏิบัติตาม ผู้สอน
3.2.3 กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามตัวอย่าง
3.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
3.3.2  วัดพฤติกรรมการเข้าเรียน
3.3.3 วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลามีการสอบวัดประเมินผล
3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1    มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4    สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1 มี ทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนำเสนอผลงาน ทั้งการพูด การเขียน และการใช้สื่ออื่นๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
4.2.2 สามารถนำการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม
4.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม
4.3.1 ประเมิน ด้วยการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย
4.3.2  ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต
4.3.3 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.4  การนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง
5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือค้นคว้าที่เหมาะสม
5.2.2 สามารถสืบค้น  ศึกษา  วิเคราะห์  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3.1  ประเมิน ด้วยการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย
5.3.2  ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต
5.3.3  ประเมินผลงาน   การนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง
5.3.4  ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 3. ทักษะทางปัญญา 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 2 3 2
1 42023304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่ มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 1.3.3 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1,2 3-11,12-16 25
2 3.2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 3.2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 2.3.2 วัดพฤติกรรมการเข้าเรียน 2.3.3 วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลามีการสอบวัดประเมินผล 1,2 3-11,12-16 20
3 3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 3.3.1 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี 3.3.2 วัดพฤติกรรมการเข้าเรียน 3.3.3 วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลามีการสอบวัดประเมินผล 3.3.4 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 1,2 3-11,12-16 20
4 4.1.1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 4.3.1 ประเมิน ด้วยการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย 4.3.2 ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต 4.3.3 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4.3.4 การนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง ตลอดภาคการศึกษา 10
5 5.1.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.1.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.3.1 ประเมิน ด้วยการทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลาย 5.3.2 ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขต 5.3.3 ประเมินผลงาน การนำเสนอผลงานจากการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง 5.3.4 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 1,2 3-11,12-16 25
1. กฤษฎา อินทรสถิตย์. (2003). การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน.
2. นภาพรรณ สุทธะพินทุ. (2556). ออกแบบตกแต่งภายใน. กรุงเทพฯ: สำนำพิมพ์ ส.ส.ท.
www.pktc.ac.th/mnfile/branch4/gile/CHOT/1102Unit11-4.pdf
1. www.teacher.ssru.ac.th/korkiat_ni/pluginfile.php/47/mod_page/content/39/การเขียนแบบก่อสร้าง.pdf
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน https://www.pea.co.th/Webapplications/tor/Attachments/e46b5755-a66e-4511-ac97-ca00623cdd51/02ID%20%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.pdf
 
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
            4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
            4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
           5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
           5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือด้านสถาปัตยกรรม,สถาปัตยกรรมภายใน