ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

English for Tourism Industries

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ออกแบบและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
                    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ ในงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเน้นการเรียนการสอนด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อีกทั้งเพื่อสร้างเสริมสติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์ได้อย่างเป็นระบบโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ อันจะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน และการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ออกแบบและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม   เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันเป็นที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการ
             1.1.1 .  [  ]  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
              1.1.2.   [O]   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
              1.1.3.   [·]  มีวินัย  ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
              1.1.4    [  ]   เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
           - ให้ความรู้โดยสอดแทรกในเนื้อหาของบทเรียนต่าง ๆ
           - กำหนดให้นักศึกษาทำงานมอบหมายด้วยตนเองในทุกบทเรียน โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
           - ให้นักศึกษานำความรู้ที่ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มในช่วงการอภิปรายระดมสมอง
          - ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและช่วยกันระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด
           - การเข้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและตรงต่อเวลา
           - การส่งงานมอบหมายตามเวลาที่กำหนด
           - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
           - การเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ สโมสรนักศึกษาฯ สาขาฯ หลักสูตรฯ และชมรมได้จัดขึ้น
     2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
             พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจทั้งในด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาของรายวิชา โดยทางทฤษฎีเน้นความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรม ภาษา การสื่อสาร และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่าง ๆ ส่วนในหลักการปฏิบัติเน้นการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม ในแต่ละสถานการณ์
            พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ความรู้เกี่ยวกับการขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
            2.1.1  [·]  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษาสา
            2.1.2  [O]  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
            2.1.3  [·]  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
           2.1.4  [O  ]  สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 วิธีการสอน

            ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

ศึกษาความรู้จากเนื้อหาในบทเรียนต่าง ๆ แล้วทำกิจกรรมประกอบเนื้อหาตามที่กำหนดในบทเรียน ร่วมกลุ่มอภิปรายคำตอบและระดมสมองเพื่อหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด ศึกษาความรู้จากสื่อประกอบการสอน เช่น เนื้อหาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีไทยบนเว็บไซต์

ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาโดยการนำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์ การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
     2.3  วิธีการประเมินผล
              - ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
              - การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
              - การทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยตนเอง
              - การฝึกปฏิบัติในการนำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์
     3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
            พัฒนาผู้เรียนให้เกิด (1) ทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน และจากการค้นคว้าเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน มาใช้ในสถานการณ์ที่กำหนดให้ตามกรณีศึกษา และ (2) ทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์และบริบททางวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป
            3.1.1  [·]  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
             3.1.2  [O ] มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
             3.1.3  [·] มีทักษะในการนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์
3.2 วิธีการสอน

ให้นักศึกษาฝึกแก้ไขปัญหาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์การสื่อสาร ตามเงื่อนไขทางวัฒนธรรมที่กำหนด ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มย่อย

ให้นักศึกษาระดมสมองเป็นกลุ่มย่อย เพื่อเสนอแนะวิธีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ตามบริบทของวัฒนธรรมเฉพาะที่กำหนดในกรณีศึกษา จากนั้นอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะให้แก่กัน
     3.3  วิธีการประเมินผล
            - แบบฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
            - การทำกิจกรรมในชั้นเรียน
            - การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
           พัฒนาผู้เรียนให้มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน      สังคมภายนอกชั้นเรียน และกลุ่มสังคมอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักรู้และมีความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของกลุ่มสังคมต่าง ๆ รู้แนวทางการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มสังคมเฉพาะต่าง ๆ รวมถึงสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
    4.1.1 [·]  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
           4.1.2  [·]  มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตาม
           4.1.3  [·] สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
           4.1.4  [·]   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
 
4.2 วิธีการสอน
     - ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมารยาทสังคมของกลุ่มสังคมเฉพาะต่าง ๆ
     - จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียนและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์
      - ทำแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน โดยกำหนดให้นักศึกษาแสวงหาความรู้จากการค้นคว้าหรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มสังคมต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน
วิธีการประเมินผล

     - การร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน
     - แบบฝึกหัดเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน
     - การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
           พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตามกาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสารเฉพาะ ตามบริบทของวัฒนธรรมสากล
              5.1.1    [O ] เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม    
              5.1.2    [O ]  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
             5.1.3 [·] ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรม
            - ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนตามสถานการณ์การสื่อสารที่กำหนด
            - ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนผ่านทางเว็บไซต์ที่กำหนด
            - ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง off-line และ on-line
     5.3  วิธีการประเมินผล
             - การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
             - การฝึกปฏิบัติในบทเรียนออนไลน์
            - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
            - การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
O 6.1  สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ได้ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
           ·6.2  สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ศึกษา มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
           6.3  สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
           ·6.4  สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ อย่างมีเหตุผล
           6.5  สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนตามสถานการณ์การสื่อสารที่กำหนด             - ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยตนเองนอกชั้นเรียนผ่านทางเว็บไซต์ที่กำหนด             - ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้ง off-line และ on-line
 - การฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน              - การฝึกปฏิบัติในบทเรียนออนไลน์             - การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน             - การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ึ7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4
1 BOAEC133 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 Unit 1-5 ทดสอบกลางภาค 9 25%
2 Unit 6-10 ทดสอบปลายภาค 17 25%
3 การฝึกปฏิบัติ การร่วมกิจกรรมเดี่ยว/กลุ่ม แบบฝึกหัดเพิ่มเติม การทำงานมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 40%
4 สังเกต สอบถาม ความรับผิดชอบ จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. เอกสารและตำราหลัก
       English for Tourism Industry  (เอกสารประกอบการสอน)
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ       
1. ขนิษฐา  อุทวนิช. 2546. Communicative English for Tourism.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์               มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์               .
2. Dubicka, Iwonna and Margaret O’Keeffe. 2003. English for International Tourism. England: Pearson               Education Limited.
3. Walker, Robin and Keith Harding. 2007. Oxford English for Careers: Tourism 2.  UK: Oxford              University Press.
4. Mol, Hans. 2008. English for Tourism and Hospitality. UK: Garnet Publishing Ltd.
5. Wannaporn Wanichanugorn. 2009. English for Tourism. กรุงเทพมหานคร: Chulalongkorn University               Press.
6. Lertporn Parasakul. 2002. English for Tourist Guides-1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย              ธุรกิจบัณฑิต.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ
    - เว็บไซค์ต่างๆทีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตลอดจนแบบฝึกหัดออนไลน์

http://www.buddha-images.com/ http://en.wikipedia.org/wiki/Ayutthaya_Historical_Park http://www.thailandsworld.com/index.cfm?p=382 http://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Thailand http://www.allthaifood.com/ http://www.thailandlife.com/thai-buddhist/index.php

 
1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
     การประเมินผลของรายวิชาโดยนักศึกษากระทำโดย
     - การประเมินผลการสอนโดยใช้แบบประเมินของฝ่ายวิชาการ กองการศึกษา
     - ให้นักศึกษาเสนอแนะเนื้อหาในรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำไปปรับปรุง
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน
     การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้
     - สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนแต่ละหน่วยเรียน
     - สังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน
     - ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนและความเข้าใจในเนื้อหา
     - ประเมินจากผลการสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา
3.  การปรับปรุงการสอน
     การปรับปรุงการสอนในรายวิชา กระทำโดย
     - ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและมีระดับภาษาที่เหมาะสมกับกับระดับของผู้เรียน
     - สำรวจรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน และปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสม
     - สรุปผลการทำกิจกรรมในชั้นเรียนแต่ละครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงครั้งต่อ ๆ ไป
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
       ในระหว่างการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม โดยตรวจสอบคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีการพัฒนาก้าวหน้า หรือไม่มีการพัฒนา จากนั้นแก้ไขโดยการอธิบายทำความเข้าใจกับนักศึกษาทั้งชั้น หรือเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนจากแบบฝึกหัดและคะแนนสอบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
     - ทบทวนเนื้อหาในบทเรียน โดยเลือกระดับของภาษาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ตามที่ได้ทดสอบไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
     -  มีการปรับปรุงเนื้อหาทุกปี ตามสภาวการณ์ใหม่ ๆ และความน่าสนใจ
     -  ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้มีความหลากหลาย และสนองตอบต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายของกลุ่มผู้เรียน ตามที่ได้สำรวจไว้ตั้งแต่สัปดาห์แรก
      - ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา และของผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบรายวิชาในการประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี