ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

Management Information System

เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ทฤษฏีสำหรับการบริหารจัดการ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการบริหารจัดการกับงานได้
เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในด้านการทำงานได้
ศึกษาเกี่ยวกับองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศในองค์กร การประยุกต์ใช้ วิธีการจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ของระบบสารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในงานด้านต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้อง หรือฝึกพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมของการเป็นผู้ประกอบการ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ทักษะการ วิเคราะห์เชิง ตัวเลข การ สื่อสาร และ การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 BSCCT201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล