ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

English for Life Skills

- อธิบาย เปรียบเทียบและเลือกใช้ คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม - สามารถฟังและอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์ในที่ทำงาน - สามารถพูด และการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณ์ในการดำรงชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน ประเด็นทางสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน - ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอความคิดเห็น - มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2.1 เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม (Ethics) ทักษะทางสังคม (Social) ความรู้ (Knowledge) และทักษะการทำงาน 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้องและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม และการทำงาน Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to life, social, cultural and work situations
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
- มีจรรยาบรรณ - มีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 วิธีการสอน
- สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเรื่องของจรรยาบรรณ - เสริมแรงจูงใจให้นักศึกษาตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น -ให้การยกย่องชมเชยในโอกาสที่เหมาะสม
1.3 วิธีการประเมินผล
พฤติกรรมการเข้าเรียน การตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน -การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย - ประเมินผลแบบฝึกหัด/รายงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
มีความรู้และทักษะการสนทนาเพื่อใช้ในการสื่อสาร กลวิธีการสืบค้นข้อมูลสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง รวมทั้งการเรียนรู้จากฐานข้อมูลและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย ฝึกฟังบทสนทนา ฝึกพูดบทสนทนา และใช้เทคโนยีในการสืบค้นสืบค้นข้อมูลสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์
2.3 วิธีการประเมินผล
-ประเมินจากการกิจกรรมการเรียน(กลุ่มและเดี่ยว) ในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน -ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย -ประเมินการการทดสอบ กลางภาค/ปลายภาค
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
-สามารถพัฒนาและประยุกต์การเรียนไปใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน -มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศได้จากสื่อหลากหลาย -สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2 วิธีการสอน
- Questioning, Think-Pair-Share, Co-operative learning, Role play, Inquiry Process และ Task-based learning, Brainstorming, Concept Mapping
3.3 วิธีการประเมินผล
-ประเมินการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมในชั้นเรียน -ประเมินจากการทดสอบกลางภาค สอบปลายภาค -สังเกตจากการทำกิจกรรมร่วม
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
-พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน -พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา -ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
4.2 วิธีการสอน
-การทำงานกลุ่ม -กิจกรรมเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.3 วิธีการประเมินผล
-ประเมินผลงานกลุ่มและรายบุคคลที่นักศึกษาจัดทำ -ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
-พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน โดยการสืบค้นข้อมูลจากสื่อที่หลากหลาย และนำเสนอบนกระดานสนทนาอิเล็กทรอนิกส์ (web board) และการนำเสนอด้วยวาจาเป็นกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตตามความสนใจและสาขาวิชาของผู้เรียน -ทักษะในการนำเสนอโครงงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
-การทำรายงาน กิจกรรมกลุ่ม
5.3 วิธีการประเมินผล
-การทำงานกลุ่ม -ประเมินผลจากรายงาน และการอ้างอิงเอกสารที่จัดทำรายงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา มีจรรยาบรรณ - มีคุณธรรมและจริยธรรม
1 GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 - อธิบาย เปรียบเทียบและเลือกใช้ คำศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต สังคม วัฒนธรรม - สามารถฟังและอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรม และสถานการณ์ในที่ทำงาน - สามารถพูด และการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สถานการณ์ในการดำรงชีวิตและการทำงานในปัจจุบัน ประเด็นทางสังคม และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน - ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและนำเสนอความคิดเห็น - มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ Responsibility and attitude Task Assignment Formative test Performance Test (Role-play, Presentation) E-learning Midterm Examination Final Examination ตลอดปีการศึกษา 0% 10% 15% 10% 5% 25% 25%
-Oxford University Press, Susan Stempleski, (2014). Stretch Multi-Pack 2B -www.stretchitoolsonline.com
Adams, Carl R. and Toyama, Setsuko J. (1997). Journeys: Listening and Speaking 1. -Prentice Hall Asia ELT: Singapore. -Adelson-Goldstein,Jayme.(1991).Listening First: Focused Listening Tasks for Beginners. Hong Kong: Oxford University -Arnold Schwarzenegger.2009). Governor Arnold Schwarzenegger [Online]. Available - Greenall, Simon and Garton-Sprenger, Judy. (1991). Flying Colours Workbook. London: Heinemann. -Benz, Cheryl & Dworak,Kara.(2000).Tapestry Listening &Speaking 1. U.S.A.: Heinle & Heinle Thomson Learning