การจัดการการจัดซื้อ

Purchasing Management

1.เข้าใจลำดับขั้นตอนและระเบียบวิธีการจัดซื้อของหน่วยงานภาครัฐบาล และหน่วยงานภาคเอกชน
2.เข้าใจและรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานสำหรับการจัดซื้อ
3.ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และจรรรยาบรรณในงานจัดซื้อ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล