ออกแบบตกแต่งภายใน

Interior Design

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีสำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน แนวคิดและกระบวนการออกแบบภายในอาคารพักอาศัย โครงสร้างอาคารการจัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน และระบบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย โครงสร้างอาคารการจัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน และระบบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง  
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีสำหรับการออกแบบตกแต่งภายใน แนวคิดและกระบวนการออกแบบภายในอาคารพักอาศัย โครงสร้างอาคารการจัดพื้นที่ใช้สอยสำหรับอาคารพักอาศัย การจัดวางเครื่องเรือน และระบบที่เกี่ยวข้อง การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่ง
1
  - มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต             - มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น             - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น             - เคารพกฎระเบียบและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติในรายวิชาและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป
 
-การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน              - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
- พัฒนาความสามารถในการคิดและวิเคราะห์กระบวนการออกแบบอย่างมีระบบ
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน               - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
- การทำงานกลุ่มการแบ่งความรับผิดชอบ
 บรรยายและฝึกปฏิบัติ
 จากงานที่ได้รับมอบหมาย
 การสืบค้นจากหนังสือ และทางอินเตอร์เน็ต
บรรยายและฝึกปฏิบัติ
จากงานที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การประเมิน สอบกลางภาค สอบปลายภาค การฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน การเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด 9 18 ปลายภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 20% 20% 50% 10%
รศ.นภาพรรณ สุทธะพินทุ.2562.ออกแบบตกแต่งภายใน . กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์  ส.ส.ท การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน หลักการพิจารณาเบื้องต้น รศ.บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล. 2558.การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ฉบับก้าวหน้า.
เว็ปไซส์ที่เกี่ยวข้อง
นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน      - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน      - ผลการเรียนของนักศึกษา
การปรับปรุงการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลในสถานประกอบการ     - การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้     - ออกแบบในชั้นเรียนในเวลาจำกัด     - การประกวดผลงาน     - พานักศึกษาไปศึกษาดูงานออกแบบตกแต่งภายใน
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี     - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการเรียนการสอน