ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

1.1 ใช้ทักษะภาษาจีนในการสื่อสารถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและโอกาส  1.2 ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายได้ถูกต้อง  1.3 ศึกษาและปฏิบัติการใช้ภาษาจีนเกี่ยวกับการพูดทักทาย แนะนำตนเอง ขอโทษ คำอำลา การถามทาง การต่อรองราคาสินค้า รวมทั้งการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน 1.4 สร้างเจตคติที่ดีในการใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และเป็นพื้นฐานในการเรียนและการใช้ภาษา จีนในขั้นสูงต่อไป
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลประเทศจีน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นใน สังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  1.1.1 มีจิตสํานึกสาธารณะ และตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2 มีจรรยาบรรณ ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ สิ่งแวดล้อม  1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.2.1 กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
1.2.2 ให้เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลา และแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
1.2.4 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการ และวิชาชีพแก่สังคม
1.2.5 ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.2.6 ยกย่องเชิดชูนักศึกษาที่ทำความดี และเสียสละ
1.3.1 ประเมินผลการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  1.3.2 ประเมินผลความมีวินัย และความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  1.3.3 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การส่งงานตามระยะเวลาที่กําหนด  1.3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และการสอบ
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ ในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวของ
2.2.1) ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.2) ใช้บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
2.2.3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2.3.1) การทดสอบย่อย
2.3.2) การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2.3.3) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.4) การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2) มีกทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1) ใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.2.3) ใช้การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน
3.3.3) ให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์องค์ประกอบของสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง
3.3.1) บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จำลอง
3.3.2) การเลือกใช้วิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาในบริบทต่างๆ
3.3.3) การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.3.4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4.1.1) มีมนุษยสัมพันธ์ และมารยาททางวังคมที่ดี
4.1.2) พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตาม
4.1.3) สามารถทำงานดป็นทีม และแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.2.1) ดำเนินการสอนโดยกำหนดกิจกรรมกลุ่ม
4.2.2) ค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในงานอาชีพ
4.3.1) ประเมินพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน
4.3.2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรม
5.1.1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม
5.1.2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5.1.3) ใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล
5.2.1) ให้นักศึกษาติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล และการนำเสนอผลงาน
5.3.2) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 8,17 20% และ 20%
2 ทดสอบย่อย (สอบคำศัพท์หลังเรียน) 5-7 , 9-16 10%
3 การส่งแบบทดสอบท้ายบทเรียน และทดสอบทักษะรอบด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ตลอดภาคการศึกษา 20%
4 คัดคำศัพท์จีน ตลอดภาคการศึกษา 20%
5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมอภิปรายเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
Zhu Xiaoxing และคณะ, สัมผัสภาษาจีน ฉบับบชีวิตประจำวัน (ฉบับภาษาไทย), สำนักพิมพ์ Higher Education - Beijing, 2006.05
Me Shu Jun (么书君)and society, Developing Chinese (2nd Edition) Elementary Litening Course I. (发展汉语初级听力一、第二版)-- Beijing : Beijing Language and Culture University, 2011.07
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 1. การสนทนากลุ่มระหว่าผู้สอนและผู้เรียน 2. แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 3. ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจันในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่ากระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษารวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมิณการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจข้อสอบรายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ