วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

Principle of Food Science and Technology

รู้และเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา วิธีการแปรรูป การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร ความปลอดภัยในอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร องค์ประกอบ คุณลักษณะการเสื่อมเสีย การเก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ หลักการและวิธีการแปรรูปการควบคุมและประเมินคุณภาพ มาตรฐานและข้อกำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร และ ภาชนะบรรจุการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย และเหมาะสม
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์ประกอบ การเสื่อมเสีย การเก็บรักษา วิธีการแปรรูป การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร ความปลอดภัยในอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น Study on topics related to fundamental science of food:food composition, food deterioration, food storage for safety and quality, food processing methods, food quality control and inspection, food packaging, food safety and basic of food product development.
 
ทุกวันพุธเวลา 15.00 – 17.00 ในตารางเรียนมีการกำหนดให้เป็นการทำกิจกรรมของนักศึกษาและมีการจัดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผูสอนได้ในห้องพักอาจารย์ และนักศึกษาสามารถส่งข้อสงสัยได้ทาง e-mail และทาง face book
1 มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม ของการใช้สารเคมี หรือสารเจือปนในอุตสาหกรรมอาหาร โดยตระหนักถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ
ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน และจำนวนครั้งที่นักศึกษาทีถูกร้องเรียนเรื่องการกระทำทุจริต
1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
1. การบรรยายให้ความรู้ด้านทฤษฎี
2. ตั้งทำถามระหว่างการสอน ให้นักศึกษาช่วยกันอภิปรายโดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1. ประเมินจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. ประเมินจากรายงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินงานคะแนนสอบ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเอง และรับผิดชอบในงานกลุ่ม
ไม่มี
ไม่มี
มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม และใช้อย่างสม่ำเสมอเพื่อรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิด
1. สอนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจาก Internet และ Database ที่ต่างๆ และเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาหาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และแปลความหมายและสื่อสารข้อมูลข่าวสารและแนวความคิดในทางที่ถูกต้อง
1. ประเมินจากการรายงานการหาข้อมูลของงนักศึกษา และประเมินความถูกต้อง และปริมาณการอ้างอิงจากสื่ออิเล็กทรอนิคจากข้อมูลที่นักศึกษาสืบค้นมา
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล