พื้นฐานไฟฟ้าในฟาร์มและงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร

Fundamental of Farm Electrical and Agricultural Machinery

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล