เตรียมสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน

Pre Co-operative Education / Pre Job internship

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติ และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมทั้งด้านเอกสาร บุคลิกภาพ การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานในสถานประกอบการ และการทำงานในอนาคต
ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือการฝึกงานทางวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นฝึกทักษะ เน้นในด้านความรู้เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงานทางวิชาชีพ ทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะในการทำงานเป็นทีม การปรับตัวเข้ากับสังคมการทำงาน ด้านบุคลิกภาพและมารยาท ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการ โดยเน้นที่
1.1.1 ความมีจิตสำนักสาธารณะและความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
1.1.2 ความมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย
          1.2.1    ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          1.2.2    สร้างจิตสำนึกของนักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ และมีคุณธรรมจริยธรรม ผ่านการปฏิบัติในรูปแบบที่เหมาะสมตามควรแก่โอกาส และยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม
          1.2.3    กำหนดเกณฑ์ให้นักศึกษาได้สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและสม่ำเสมอ การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ความอดทน และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน
          1.2.4    ฝึกให้นักศึกษารู้จักรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น
    1.3.1          การทดสอบความเข้าใจในหลักจรรยาบรรณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
          1.3.2    การเข้าเรียนตรงเวลา และการรักษาระเบียบวินัย
          1.3.3    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความเข้าใจ ทั้งความรู้ด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติ โดยเน้น
          2.1.1    ความรู้และความเข้าใจที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่น แนวคิด ปรัชญา แนวปฏิบัติ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัยในงาน และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน
          2.1.2    ความสามารถในการนำความรู้ทางภาษาไปบูรณาการกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
          2.2.1    ให้ความรู้พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เหมาะสม
          2.2.2    ให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
          2.2.3    จัดกลุ่มอภิปรายหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียน
          2.2.4    ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าและการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา
    พัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
          3.1.1    การประยุกต์ความรู้ด้านวิชาการที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในงานสหกิจศึกษาหรือฝึกวิชาชีพ
          3.1.2    การนำความรู้มาประยุกต์และปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์และวัฒนธรรมสากล
ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
          3.2.1    ให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อมานำเสนอและถ่ายทอดความรู้ในชั้นเรียน
          3.2.2    จัดกลุ่มอภิปรายหรือจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้เรียน
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้า การฝึกปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา
พัฒนาผู้เรียนให้มี
          4.1.1    มนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน
          4.1.2    ภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม
          4.1.3    ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและการแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
          4.1.4    ความสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม
ยึดหลักการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (Activity-based) ได้แก่
          4.2.1    จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมติ (role-play) การวิเคราะห์สถานการณ์ (situation analysis) การจัดการข้อขัดแย้ง เป็นต้น
          4.2.2    จัดให้นักศึกษาได้สลับสับเปลี่ยนกันรับบทบาทเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามในกิจกรรมกลุ่ม
          4.2.3    จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในวิชาชีพ
    4.3.1          ประเมินจากผลการทำกิจกรรมของนักศึกษา
          4.3.2    การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
          4.3.3    ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อการทำกิจกรรมของตน
พัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการนำเสนอความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และนำเสนอข้อมูล
กำหนดให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และนำเสนอในชั้นเรียน
ผลงานจากการศึกษาค้นคว้าและการนำเสนอเชิงวิชาการของนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2 สอบกลางภาค 20%
2 2.1, 2.2 สอบปลายภาค 17 20%
3 3.1, 3.2 กิจกรรม / งานมอบหมาย / การปฏิบัติงานกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 50%
4 4.1, 4.2 จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10%