เครื่องมือทุ่นแรงก่อนการเก็บเกี่ยว

Pre-Harvest Machinery

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล