การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานเขียนแบบทางเครื่องจักรกลเกษตร

Using a Computer Drawing Software for Work of Agricultural Machinery

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล