ชีวเคมีพื้นฐาน

Basic Biochemistry

1. เข้าใจเกี่ยวกับเซลล์ องค์ประกอบของเซลล์ และการดำรงชีวิตของเซลล์
2. เข้าใจองค์ประกอบทางเคมี โครงสร้าง และหน้าที่ของสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไลพิด เอนไซม์ วิตามิน และนิวคลีโอไทด์
3. เข้าใจกระบวนการย่อย กระบวนการดูดซึม และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไลพิด เอนไซม์ วิตามิน และนิวคลีโอไทด์
มีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายละเอียดเนื้อหาของวิชาที่ให้นักศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับรายวิชาที่มีความใกล้เคียงกับรายวิชานี้และนำความรู้ที่ได้เรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ศึกษาเกี่ยวกับ เซลล์ และการดำรงชีวิตของเซลล์ องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้าง และหน้าที่ของสารคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไลพิด เอนไซม์ วิตามิน และนิวคลีโอไทด์ รวมถึงกระบวนการย่อย กระบวนการดูดซึม และกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารดังกล่าว
3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
(1) มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
(4) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(1) แนะนำในห้องเรียน ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นที่เตรียมไว้ รับฟัง และวิเคราะห์ความคิดเห็นของเพื่อน เพื่อสรุปร่วมกัน
(2) อธิบาย ความหมาย ข้อดี ข้อเสีย แบ่งกลุ่มระดมความคิด
(3) แนะนำและยกตัวอย่าง บอก ระเบียบการเข้าชั้นเรียน
(4) แนะนำในห้องเรียน มีสัมมาคารวะให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส
(1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
(2) สอบข้อเขียน และนำเสนอในชั้นเรียน
(3) ผลการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตามเวลา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
(4) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(1) สอน อธิบาย ยกตัวอย่างตามวิชาการใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการตั้งคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
(2) กำหนดหัวข้อทางวิชาการให้กับนักศึกษาในการค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆนอกเวลาเรียน
(3) อธิบายความเชื่อมโยงของความรู้ในวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยระดมความคิดของนักศึกษาในชั้นเรียน แบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลและรายงาน
(1) สอบย่อย สอบข้อเขียนกลางภาค และสอบข้อเขียนปลายภาค
(2) งานที่มอบหมาย รายงาน และผลงานที่นำเสนอ
(3) ข้อเสนอความคิดของนักศึกษา และนำเสนอในชั้นเรียน
 
(1) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
(1) ฝึกทักษะตามหัวข้อทางวิชาการ ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติทำกิจกรรมบทบาทสมมติ
(2) การมอบหมายงานให้นักศึกษา ทำแบบฝึกหัด และนำเสนอ
(1) ทดสอบย่อย วิเคราะห์แนวคิดทางวิชาการ และประเมินจากการแสดงออก
(2) ประเมินผล/แบบฝึกหัด และการนำเสนอ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดี
(2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา ช่วยเหลือสังคมในประเด็น ที่เหมาะสม
(1) ยกตัวอย่าง และแนะนำในห้องเรียน
(2) มอบหมายรายงานกลุ่ม และรายบุคคล กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทำงานกลุ่มอย่างชัดเจน
(3) ให้มีการเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกิจกรรมที่มอบหมายเพื่อให้นักศึกษาทำงานกับผู้อื่นโดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
(4) อธิบายความเชื่อมโยงของความรู้ในวิชาที่ศึกษากับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา
(2) ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่มทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความรับผิดชอบ
(3) วิเคราะห์บทบาทความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีต่อกลุ่มขณะทำงาน/กิจกรรม
(4) สอบข้อเขียน
(1) สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
(2) สามารถสืบค้น ศึกษาวิเคราะห์ และประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
(3) สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) แนะนำในห้องเรียน
(2) แนะนำนักศึกษาและสอนวิธีการสืบค้นพอสังเขป
(3) ฝึกให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและฝึกการนำเสนอข้อมูล ปรับแก้ และแนะนำการใช้ภาษาที่ถูกต้องทันทีเมื่อพบข้อบกพร่อง
(1) สังเกตพฤติกรรมจากการใช้เครื่องมือสื่อสาร
(2) คุณภาพผลงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สังเกตจากการตอบหรือการส่งงานที่ต้องใช้การเขียนตอบ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 BSCFN106 ชีวเคมีพื้นฐาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3, 3.3, 5.3 การสอบย่อย ตลอดภาคเรียน 15%
2 2.3, 3.3, 5.3 การสอบกลางภาค 9 30%
3 2.3, 3.3, 5.3 สอบปลายภาค 17 30%
4 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 งานที่มอบหมาย ตลอดภาคเรียน 15%
5 1.3, 4.3 คะแนนเจตคติ การเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบในรายวิชา ตลอดภาคเรียน 10%
1. พัชราภรณ์ ไชยศรี. 2558. เอกสารประกอบการสอนชีวเคมีในการสาธารณสุข. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 188 หน้า.
2. วรวัฒน์ พรหมเด่น. 2556. เอกสารประกอบการสอนชีวเคมีพื้นฐาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 290 หน้า.
เอกสารประกอบการเรียนการสอน และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยแผนกวิชา จากการสังเกตขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา
แผนกวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา มีการประชุมอาจารย์ในแผนกวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
แผนกวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าที่ทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของแผนกวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
แผนกวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของแผนกวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลักการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าแผนกวิชา เพื่อนำเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณา ให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป