หัวข้อเลือกในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Selected Topics in Electronics Engineering

1. เข้าใจและมีความรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
2. เข้าใจการทำงานทางด้านโทรคมนาคมในปัจจุบัน
3. เข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการและระบบควบคุมต่าง ๆ ทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
4. สามารถนำวิทยาการทางอิเล็กทรอนิกส์มาศึกษา เพื่อพัฒนาต่อยอดได้
5. เห็นความสำคัญของวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาในด้านการศึกษาทางวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องพิเศษในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาการสมัยใหม่
- อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์คณะ  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล