คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี

Mathematics for Accountant

1.มีความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ 2.มีความรู้เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและสองตัวแปร 3.มีความรู้เกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 4.มีความรู้เกี่ยวกับอนุพันธ์ 5. มีความรู้เกี่ยวกับดอกเบี้ย 6. มีความรู้เกี่ยวกับค่าของเงินตามเวลา
7.หลักเกณฑ์เบื่องต้นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม
8.วิชาพื้นฐานในการศึกษาวิชาในชั้นสูงต่อไป 9.เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านการฝึกสมองอันเป็นแนวทางทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และสามารถใช้เหตุผลในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบชัดเจน รัดกุมและมั่นใจในการแก้ปัญหา ตลอดจนคิดคำนวณได้อย่างถูกต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และสองตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ ดอกเบี่ยเชิงเดี่ยว ดอกเบี้ยทบต้น มุลค่าปัจจุบัน มูลค่าในอนาคต และหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรม อัลกอริทึม การประยุกต์หลักการทางคณิตศษสตร์กับทางบัญชีและทางการเงิน
3 ชั่วโมง
- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม  - เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
- สอบสูตรที่ใช้ในบทเรียนต้นชั่วโมง มาสายหมดสิทธิ์สอบสูตร บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธีในเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งในสูตรในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ซักถามข้อสงสัย  - มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดส่งตามกำหนด
-สอบสูตรที่ใช้ในบทเรียนต้นชั่วโมง มาสายหมดสิทธิ์สอบสูตร บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธีในเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งในสูตรในการคำนวณ แบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมง ซักถามข้อสงสัย  - มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดส่งตามกำหนด
มีความรู้และเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา  แก้ไข
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างการคำนวณในแต่ละวิธีในเนื้อหาที่เรียน พร้อมทั้งในสูตรในการคำนวณ
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบข้อเขียน  - วิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์โดยพิจารณาจากการซักถามในห้องเรียน  
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
- มอบหมายให้ทำโจทย์ปัญหา  - เสนอแนวคิดที่ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา
ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
4.1.1  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  4.1.2  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี  4.1.3  มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
4.2.1  มอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล  4.2.2  มอบหมายให้ทำกรณีศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ  ละ 3 – 5 คน
4.3.1  ประเมินจากแบบฝึกหัด   4.3.2  ประเมินจากการนำเสนอ
1. มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ  2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
มอบหมายงานให้ค้นคว้าด้วยตนเอง
ประเมินจากการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะ การวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BACAC112 คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ผลการเรียนรู้ทุกหัวข้อที่สอน ในแต่ละสัปดาห์ สอบถามในระหว่างเรียนโดยให้นักศึกษาสมัครใจและวิธีการสุ่มถาม ตรวจสอบจากใบงานที่มอบหมาย ในสัปดาห์ที่เรียนสอบถามในระหว่างเรียน ใบงานประเมินหลังจากที่มอบหมาย ร้อยละ 10
2 อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ สมการเชิงเส้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ สอบกลางภาค 9 ร้อยละ 45
3 ดอกเบี้ย มูลค่าของเงินตามเวลา มูลค่ายุติธรรม อัลกอริทึม สอบปลายภาค 17 ร้อยละ 45
เอกสารประกอบการสอนวิชา คณิตศาสตร์สำหรับนักบัญชี ฺBACAC112, 2565. 
การถาม ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน - ผลการสอบ - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ - แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของทีมผู้สอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ