อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้น

Sensor and Actuator

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการของอุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้นชนิดต่างๆ ที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้นให้เหมาะสม 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมได้
1. เพื่อพัฒนารายวิชานี้  หรือ
2. การเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ  ที่เกิดขึ้น
3. เพื่อเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   หรือ  Web based
4. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและคุณสมบัติของอุปกรณ์ตรวจจับแบบต่างๆเช่นอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งแสงอุณหภูมิแรงดันความเครียดอัตราการไหลและปฏิกิริยาทางเคมีการสื่อสัญญาณและการประมวลผลระหว่างเซ็นเซอร์และตัวควบคุมการเลือกใช้เซ็นเซอร์ให้เหมาะสมกับระบบควบคุมการปรับสภาพสัญญาณของเซ็นเซอร์วงจรส่งสัญญาณออกของเซ็นเซอร์วงจรขยายสัญญาณสำหรับเซ็นเซอร์ การป้องกันสัญญาณรบกวนหลักการของอุปกรณ์กระตุ้นชนิดต่างๆหลักการการทำงานของ สเต็ปมอเตอร์ เซอร์โวมอเตอร์ แบบกระแสตรงและแบบกระแสสลับกลไกการสร้างแรงบิดทางแม่เหล็กไฟฟ้าอุปกรณ์ กระตุ้นไฮเรอลิกอละนิวแมติการควบคุมอุปกรณ์ตัดต้นชนิดต่างๆและการประยุกต์ใช้งาน
2 คาบ/สับดาห์
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม (3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์      (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 
บรรยายประกอบสื่อ
มอบหมายงาน
สอดแทรก ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การตรงต่อเวลา การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของสังคมไทย
สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการปรับตัวกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
บรรยายเนื้อหา
กรณีศึกษาและกำหนดโจทย์การประยุกต์
- สอบกลางภาค/ปลายภาค
- งานที่มอบหมาย
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
บรรยายเนื้อหาตามกรณีศึกษา และกาหนดโจทย์การบ้าน
ตรวจสอบแนวคิดของนักศึกษาในการแก้ปัญหาของโจทย์ในชั้นเรียน และการบ้านที่มอบหมาย
1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
 
กำหนดรายงาน
ให้นักศึกษานำเสนอเนื้อหา ทั้งเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม
ผลงาน การตอบคำถาม
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทางานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี
- บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ - กำหนดรายงานกรณีศึกษาที่ต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- วิธีการนำเสนอรายงานด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - วิธีการประมวลผลเชิงตัวเลข ในกรณีศึกษาด้วยเครื่องมือการคำนวณ
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต่อบุคคล องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
1 ENGMC112 อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน - การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
สังเกตุ ผลการประเมินจากนักศึกษา
คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา มีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนอย่างไรบ้าง         มีการวิจัยในชั้นเรียน         มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย  ตามรายวิชาที่แตกต่างกัน ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4