การพัฒนาโปรแกรมบนระบบคลาวด์

Cloud Application Development

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐษนเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้ง การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอนเทอร์เน็ตบนคลาวด์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีรูปแบบการให้บริการผ่านเครือข่ายอนเทอร์เน็ตบนคลาวด์ การพัฒนาซอฟต์แวร์บนแพลทฟอร์มและทรัพยากรบนคลาวด์ การเลือกใช้เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์ การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยการทำงานร่วมกับฟังก์ชันหลักของระบบคลาวด์
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ประเด็นที่ 2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองแะสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ่ม ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 2.ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3. ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 4.ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
˜ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา ˜ 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจแลอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา ™ 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ™ 2.6 xxx ˜ 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทฤษฏี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำอธิบายรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
1. การทดสอบย่อย 2. การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 4. ประเมินจากโครงการที่นำเสนอ 5. ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน  แก้ไข
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
˜ 3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ ˜ 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
1. การมอบหมายงานให้ผู้เรียนทำโครงงานกลุ่มที่ต้องวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. อภิปรายกลุ่ม
1. สอบกลางภาคและปลายภาค ออกข้อสอบให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 2. วัดผลจาการประเมินโครงการ การนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน 3. สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา  แก้ไข
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา 
˜ 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
1. มอบหมายงานกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา ที่มีการค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น  2. การนำเสนอโครงงาน
1. ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด 2. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ 3. สังเกตุพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 
    ˜ 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์กรณีศึกษา รายกลุ่ม โดยการนำเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย การตอบข้อซักถามจากกลุ่มเพื่อน และอาจารย์ผู้สอน  แก้ไข
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
˜ 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
1. นำเสนอหน้าชั้นเรียนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 2. สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน การแบ่งหน้าที่กันทำงาน
1. มีการประเมินการปฏิบัติงานการทำงานเป็นทีม 2. การเข้าชั้นเรียนตรงตามเวลา 3. การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน 1-16 1-16 10%
2 2,3 ความรู้ และ ทักษะทางปัญญา 5,6 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีและทักษะปฏิบัติ สอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค 5 9 17 5% 30% 30%
3 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและทักษะปฏิบัติ - รายงานวิเคราะห์กรณีศึกษารายกลุ่ม - การแบ่งกลุ่มทำงานในรูปรายงานโครงงาน และการนำเสนอ 16 15% 10%
[1] เทคโนโลยี Cloud Computing https://www.kroobannok.com/ict/unit3.1.pdf [2] การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) / ฐิติพล จริงจิตร  [3] Introduction to Cloud computing https://www.sanog.org/resources/sanog26/SANOG26_Tutorial%20-%20Introduction_Cloud_Computing_Sreenath.pdf
 
Cloud Computing In 6 Minutes  Link -> https://www.youtube.com/watch?v=M988_fsOSWo
AWS Certified Cloud Practitioner Training 2020 - Full Course Link -> https://www.youtube.com/watch?v=3hLmDS179YE REST API - ทำความรู้จักกับ API (Introduction)  Link -> https://www.youtube.com/watch?v=u1ilCVKxsF8
สอนใช้ Visual Studio Code สร้างWeb API พร้อมแจ้งเตือนผ่าน LINE Link -> https://www.youtube.com/watch?v=flo39MSDSgU