ศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร

Communication Design Thesis

สามารถออกแบบผลงานตามหัวข้อที่ได้นำเสนอและผ่านการอนุมัติจากกรรมการ ศิลปนิพนธ์ โดยศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนางานออกแบบในหัวข้อที่เลือก ศึกษาการแก้ปัญหาและดำเนินการออกแบบจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถนำเสนอผลงานและรับการประเมินผลจาก คณะกรรมการศิลปนิพนธ์ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน
-เพื่อปรับปรุงกระบวนการติดตามการทำงานของนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
ปฏิบัติออกแบบผลงานตามหัวข้อที่ได้นาเสนอและผ่านการอนุมัติจากกรรมการ ศิลปนิพนธ์ โดยศึกษาค้นคว้าทดลองและพัฒนางานออกแบบในหัวข้อที่เลือก ศึกษาการแก้ปัญหาและดาเนินการออกแบบจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ภายใต้ คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา นาเสนอผลงานและรับการประเมินผลจาก คณะกรรมการศิลปนิพนธ์ และเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน
นักศึกษาพบอาจารย์ประจำวิชาตามนัดหมาย  และพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตารางเวลที่อาจารย์นัดหมาย หรือตามช่อ่งทางออนไลน์ที่เหมาะสมแต่ละท่าน
-ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม -มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น -มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ
- ปฏิบัติงาน - การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน เอกสารการเข้าพบที่ปรึกษา
- การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย  - ประเมินจากผลงานปฏิบัติ  - เอกสารบันทึกการเข้าพบที่ปรึกษา
-มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม -มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
- บรรยาย  - การศึกษาค้นคว้า
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล  - ประเมินจากผลงาน
-สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ -มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
-บรรยาย  -ตัวอย่าง  -สาธิตการวิเคราะห์ผล
-ผลการวิเคราะห์ในเอกสารโครงงาน บทที่ 2 บทที่ 4  และบทที่ 5
มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
- มอบหมายงานกลุ่ม วางแผนการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร -บรรยาย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น -ประชุมกลุ่มใหญ่ -ประชุมกล่อมย่อย -นำเสนอแผนงาน  
- ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  -ประเมินจากแผนงงาน ประเมินจากผลงาน ประเมินจากสื่อ
-สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานหรือการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สาหรับงานศิลปกรรม
-การปฏิบัตงานศิลปนิพนธ์ - รายงานศิลปนิพนธ์ บทที่ 4-5 - นำเสนอข้อมูล  รายงาน  -สื่อนำเสนอศิลปนิพนธ์  -สื่อสำหรับประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปนิพนธ์
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เล่มศิลปนิพนธ์)  - ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงานนิทรรศการ)  - ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)   
-มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง -มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
- ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า การจัดทำศิลปนิพนธ์ทั้งกระบวนการ - การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
-ผลงานการออกแบบศิลปนิพนธ์ -รายงานศิลปนิพนธ์ -การจัดนิทรรศการโครงงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2
1 BAACD122 ศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.3, 4.2 5.1-5.3 การเข้าเรียน การแสดงพฤติกรรมการเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิงข้อมูล การประชุม นิทรรศการโครงงาน ประเมินรายกลุ่มและรายบุคคล และการประเมินความก้าวหน้าโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดภาคการศึกษา 30
2 2.3-2.4, 3.2, 3.4, 5.1-5.3, การเข้าพบที่ปรึกษา ความขยัน การพัฒนางาน ความก้าวหน้า ไม่ควรรวบงานเพื่อส่งในครั้งเดียว ตลอดภาคการศึกษา และการส่งรายงานครั้งสุดท้าย 10
3 6.2-6.3 การสอบปกปอ้งศิลปนิพนธ์ ผลงานการออกแบบศิลปนิพนธ์/แบบจำลองผลงาน รายงานศิลปนิพนธ์ 10-15 50
4 5.1-5.3 มาส่งรายงาน มาเข้าห้องครบ มีรายงานความก้าวหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากแผ่นงาน มาร่วมกิจกรรมการประชุมนิทรรศการ รับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการจัดงาน ตลอดภาคการศึกษา 10
คู่มือจัดทำรายงานศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร  พ.ศ.2665
กำหนดกิจกรรมต่างๆ
-
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้  1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้  ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้  ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้  2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑  2.2 สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้  ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้  ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้  3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน   3.2 ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้  ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้  การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร นักศึกษาประเมินตัวเอง ประเมินจากผลงานออกแบบศิลปนิพนธ์
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล