โครงงานออกแบบนิเทศศิลป์

Visual Communication Design Project

- มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพออกแบบสื่อสาร ความรู้ในเรื่องลิขสิทธิ์ในการทำงานออกแบบสื่อสาร  - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานออกแบบสื่อสาร และการจัดนิทรรศการ  - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในการทำงานออกแบบสื่อสาร  - มีทักษะการปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ในการทำโครงงานออกแบบสื่อสารกับงานด้านต่างๆ  - สามารถทำงานได้ตามกระบวนการออกแบบ และการสร้างงานออกแบบสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ  - สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องผ่านอาจารย์ ได้อย่างเหมาะสม  - รู้หลักการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สื่อสาหรับนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม
- กำหนดตารางความคืบหน้างานรายบุคคลให้ถี่ขึ้น  - กำหนดตารางงานด้านนิทรรศการให้ชัดเจน  - ติดตามงานนิทรรศการจากนักศึกษาด้านต่างๆทุกสัปดาห์  - ปรับปรุงหน้าที่ในงานนิทรรศการให้เหมาะสมกับนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดทำโครงงานออกแบบนิเทศศิลป์รายบุคคล กระบวนการวางแผนและดำเนินโครงงานรายบุคคล การเขียนรายงานโครงงานรายบุคคล การนำเสนอผลการดำเนินโครงงานรายบุคคล
2 ชั่วโมงโดยระบุ วัน เวลา ไว้ในตารางสอน แจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน และติดประกาศไว้ที่บอร์ดประจำสาขาวิชา
- แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมพึงมี อาทิ ซื่อสัตย์ มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เคารพกฎกติกาของสังคม  - มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  - เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
- ปฏิบัติงาน  - การเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
- การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกาย  - ประเมินจากผลงานปฏิบัติ  - ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน
- มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร  - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
- บรรยาย  - มอบหมายงานบุคคล
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล  - ประเมินจากการนำเสนอ
- มีทักษะการปฏิบัติงานจากการประยุกต์ความรู้ในวิชาชีพออกแบบสื่อสารและวิชาการต่างๆ  - มีทักษะในการนำความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์งานสาขาออกแบบสื่อสารได้อย่างเป็นระบบ
- มอบหมายงานบุคคล (งานในคาบเรียน)  - มอบหมายงานบุคคล (การบ้าน ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ)  - มอบหมายงานกลุ่ม (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)  - นำเสนอข้อมูล
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล (งานในคาบเรียน การบ้าน)  - ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)  - ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)  - ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ ทั้งในฐานะผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม  - สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการริเริ่มสิ่งใหม่ แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน มีส่วนร่วมในการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหาในกลุ่ม  - สามารถทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องผ่านอาจารย์ ได้อย่างเหมาะสม
- มอบหมายงานกลุ่ม (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)  - ฝึกปฏิบัติ  - ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  - ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด  - ประเมินจากผลงานกลุ่ม (การตรวจแบบร่าง โครงงาน)  - ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)  - ประเมินจากการสังเกตปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
- รู้หลักการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกใช้สื่อสาหรับนำเสนอผลงานได้อย่างเหมาะสม  - สามารถสืบค้นและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าวิจัย ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เพื่อต่อยอดงานให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  - สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
- มอบหมายงานบุคคล (การบ้าน ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ)  - มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)  - มอบหมายงานกลุ่ม (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)  - นำเสนอข้อมูล  - ฝึกปฏิบัติ  - ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
- ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)  - ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)  - ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)  - ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม เคารพสิทธิในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
1 43011408 โครงงานออกแบบนิเทศศิลป์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1-1.3 4.1-4.4 การเข้าเรียน การแสดงพฤติกรรมการเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิงข้อมูล ตลอดภาคการศึกษา 10
2 1.2, 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 3.2, 5.1-5.3 การติดตามงานรายบุคคล การทำงานตามแผนงานความก้าวหน้า คะแนนจากที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ ตลอดภาคการศึกษา 20
3 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1-5.3 ประเมินจากผลงานสร้างสรรค์ รูปเล่มโครงงานปริญญานิพนธ์ 16 30
4 1.3, 2.1-2.3, 3.1, 3.2 5.1-5.3 ประเมินจากการนำเสนอโครงงาน การสอบปกป้อง 10-15 20
5 1.1-1.4, 2.3, 3.1, 3.2 4.1-4.3, 5.1, 5.3 การจัดแสดงนิทรรศการ การประชุมวางแผน ความรับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ การมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดนิทรรศการ 9-10 20
เอกสารการจัดทำรายละเอียดโครงการสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร
กำหนดการสอบ
ไม่มี
ให้นักศึกษาประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในประเด็นต่อไปนี้  1.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในประเด็นต่อไปนี้  ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  1.2 ให้นักศึกษาประเมินภาพรวมของรายวิชาในประเด็นต่อไปนี้  ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้ ความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชานี้ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการดังต่อไปนี้  2.1 ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตาม ข้อ ๑  2.2 สุ่มสังเกตการสอนและประเมินการจัดการเรียนการสอน(โดยเพื่อนอาจารย์) ในประเด็นต่อไปนี้  ความตรงต่อเวลา การแต่งกาย บุคลิกภาพ คำพูดและวาจาสุภาพ เหมาะสม  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน ความรู้ความสามารถทางวิชาการในหัวข้อที่สอน ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ แจ้งและสรุปวัตถุประสงค์การศึกษาหัวข้อที่สอน จัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ตรงกับที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  2.3 ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้  ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้  3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละหัวข้อบันทึกเหตุการณ์ระหว่างการสอนที่สมควรนำเสนอให้พิจารณารวมทั้งสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขในแต่ละคาบการสอน   3.2 ประชุม / สัมมนาอาจารย์ผู้สอนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษาต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้  ผลการศึกษาของนักศึกษา ผลการประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอน บันทึกของกลุ่มอาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ดังนี้  การสุ่มสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/ภายนอก
เมื่อสิ้นสุดทุกปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะจัดประชุม / ติดต่อขอความคิดเห็นจากอาจารย์ที่ร่วมสอน รวมทั้งพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  เพื่อกำหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในการศึกษาต่อไป ทั้งเนื้อหา ลำดับการสอน วิธีการสอนและการประเมินผล