การเลี้ยงสัตว์น้ำ

Aquatic Animal Culture

1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต ระบบและรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. สามารถเตรียมพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
3. เข้าใจการเลี้ยงและการจัดการ การจับการลำเลียงและการตลาด
เพื่อให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต ระบบและรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ การเตรียมพื้นที่เลี้ยงสัตว์น้ำ การเตรียมลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงและการจัดการ การจับการลำเลียงและการตลาด
จันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-16.30 น. สาขาวิชาประมง โทร 0817279887
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล