การบัญชีต้นทุน

Cost Accounting

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและบทบาทของการบัญชีต้นทุนองค์กรธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการบันทึกต้นทุนการผลิต เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตรวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจวิธีการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม เพื่อฝึกหัดให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนไปใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ เพื่อฝึกหัดการนำแนวคิด หลักการและวิธีการบัญชีต้นทุนไปใช้ในทางปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษา ในการจัดทำบัญชีต้นทุน และการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ความสำคัญและบทบาทของการบัญชีต้นทุนในองค์กรธุรกิจ ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ ระบบบัญชีที่ใช้บันทึกต้นทุน วิธีการบัญชีและการควบคุมเกี่ยวกับวัตถุดิบค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต ระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลืองงานที่บกพร่อง เศษซาก การบัญชีต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การปันส่วนต้นทุนการผลิตและการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสามารถขอคำปรึกษาได้ผ่านทางเฟสบุ๊คกลุ่ม หรือทาง Message Facebook ของอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ (2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม มีจิตสำนึก และพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรในสาขาวิชาเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับอาจารย์และบุคลากร ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย ความมีส่วนร่วมในการพัฒนาสาขาฯ คณะและมหาวิทยาลัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในหน้าที่และความซื่อสัตย์สุจริต (2) การสอนสอดแทรกในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา (3) กำหนดกติกาการเข้าเรียน การส่งงานและการมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียน (4) จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
(1) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียนและความรับผิดชอบในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงเวลา (2) มีการอ้างอิงเอกสารที่นำมาใช้ในการรายงาน/งานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบัญชี - แนวคิด และบทบาทของการบัญชีต้นทุนองค์กรธุรกิจ ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการบันทึกต้นทุนการผลิต - หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตรวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม 2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม - มีความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ และการกำหนดราคาขายของธุรกิจ 3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆโดยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ - เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนและการนำเสนองบต้นทุนการผลิต 4) เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีต้นทุนอย่างต่อเนื่องจากข่าวสารทางวิชาชีพผ่านสื่อออนไลน์
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้และเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการทางการบัญชี - แนวคิด และบทบาทของการบัญชีต้นทุนองค์กรธุรกิจ ส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตและการบันทึกต้นทุนการผลิต - หลักการและวิธีการบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตรวมทั้งวิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย ของสิ้นเปลือง งานที่บกพร่อง เศษซาก และบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างการบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ การบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม 2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม - มีความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ประเภทธุรกิจ ลักษณะการผลิตและสภาพของผลผลิตในแต่ละกิจการ และการกำหนดราคาขายของธุรกิจ 3) มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆโดยวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ - เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนและการนำเสนองบต้นทุนการผลิต 4) เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีต้นทุนอย่างต่อเนื่องจากข่าวสารทางวิชาชีพผ่านสื่อออนไลน์
(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค (2) ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาพิเศษ (3) สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทั้งการถามตอบในชั้นเรียนและการทำแบบฝึกหัด
(1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ จากสื่อทางออนไลน์ได้ (2) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
(1) การบรรยาย การยกตัวอย่าง กรณีศึกษา และการถามตอบในชั้นเรียน (2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้าและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
(1) แบบฝึกหัดจากหนังสือและแบบฝึกหัดพิเศษ (2) การสอบวัดผลในรายวิชา (3) การประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี (2) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน และมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(1) กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาทำงานกลุ่มเพื่อเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น (2) ให้นักศึกษาจัดทำสื่อประกอบรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
(1) ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงานของนักศึกษา (2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเป็นรายบุคคลและพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม
(1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมตามงานที่ได้รับมอบหมาย
(1) มอบหมายงานเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น เช่น การค้นคว้าด้วยตนเองทางสื่อออนไลน์ หรือการจัดทำและนำเสนอโดยการใช้ PowerPoint (2) จัดทำสื่อประกอบการรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
(1) ประเมินผลงานจากสื่อประกอบการรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมและทันสมัย (2) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอและการอภิปรายผล
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BACAC123 การบัญชีต้นทุน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล