การออกแบบวางผังพืชพรรณ

Planting Design

1.  เข้าใจความหมายและลักษณะงานออกแบบวางผังพืชพรรณ 2.  ประเมินการประยุกต์ใช้องค์ประกอบและออกแบบวางผังพืชพรรณ 3.  พิจารณาเลือกรูปแบบและองค์ประกอบการออกแบบวางผังพืชพรรณ  4.  มีทักษะในการประยุกต์ใช้องค์ประกอบ รูปแบบและออกแบบวางผังพืชพรรณ 5.  มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบวางผังพืชพรรณ
เพื่อดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของการออกแบบวางผังพืชพรรณ ขั้นตอนการออกแบบ ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณในการออกแบบวางผังพืชพรรณ การทำบัญชีพืชพรรณ (plan list)ที่ใช้ในการออกแบบเน้นการใช้ทางด้านสุนทรียภาพและประโยชน์ใช้สอย
Study and practice of the importance of plant layout design, design process as well as the material selection for plant layout. Making plan list for plant layout emphasize on aesthetics and functional.
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล