การจำแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้

Classification of Plant Materials and Plant Selection

1.1 เพื่อให้รู้วิธีการจำแนกพืชพรรณ
1.2 เพื่อให้เข้าใจลักษณะนิสัย สภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์ การปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษาพืชพรรณ
1.3 เพื่อเลือกใช้พรรณไม้ในงานภูมิทัศน์ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและความงาม
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ศึกษาการจำแนกวัสดุพืชพรรณตามลักษณะนิสัยและสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์ การปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษาพืชพรรณโดยเน้นพันธุ์ไม้พื้นถิ่นและพันธุ์ไม้ต่างถิ่นที่น่าสนใจ การเลือกใช้ประเภทของพรรณไม้ต่างๆที่จะนำมาใช้ในงานภูมิทัศน์ทั้งด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม
Study of classification of plants based on habitat and environments for growth. Utilization, cultivation and maintenance emphasis on interesting native and non-native plant species. The use of various types of plants to be used in landscape both functional and beautiful.
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง วันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น ห้องพักอาจารย์ โทร 054 342547-8 ต่อ 118
มีความรุ้ในหลักการและวิธีการจำแนกพืชพรรณและการเลือกใช้ ทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
บรรยาย และทัศนศึกษา
สังเกตุ และมอบหมายงาน
ฝึกให้นักศึกษาหัดสังเกตุ ค้นคว้า
งานมอบหมาย
ผลของงานมอบหมาย
จัดให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถมาทำจิตอาสาต่อสังคมสาธารณะ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถทำจิตอาสาต่อสังคม
สังเกตุ
ฝึกให้นักศึกษาใช้สารสนเทศในการศึกษาในรายวิชา
ให้นักศึกษาใช้สารสนเทศในการเรียนการสอน
สังเกตุ
ให้นักศึกได้ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญ
งานมอบหมาย
สังเกตุและจากผลงานมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
1 BSCAG161 การจำแนกวัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-6 วัดผลแต่ละหน่วยหน่วยเรียน 1-16 70
2 2-6 งานมอบหมาย 3-16 20
3 1-16 สังเกตุ 1-16 10
สำนักงานหอพรรณไม้  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  คู่มือการจำแนกพรรณไม้แบบลักษณะเด่นเฉพาะ 
 
ก่องกานดา ชยามฤต วรดลต์ แจ่มจำรูญ คู่มือจำแนกพันธ์ไม้ สำนักหอพรรณไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม