การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก

Strategic Management for Retail Business

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก
2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงกระบวนการวางแผน องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ลักษณะโครงสร้างและรายละเอียดของการจัดการเชิงกลยุทธ์สสำหรับธุรกิจค้าปลีก
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกได้
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ และกลยุทธ์รวมของธุรกิจค้าปลีกได้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์เชิงระบบเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้วยการเรียนรู่ผ่านประสบการณ์ตรง และข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถบูรณาการวิเคราะห์กับความิด และสามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์จริงได้
ศึกษาแนวคิดในการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ การกำหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ทันสมัย โดยกรณีศึกษาประกอบการศึกษา
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เฉพาะรายที่ต้องการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-3, 4-5 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 9 และ 17 35%
2 1-6 นำส่งงานที่มอบหมาย นำส่งรายงาน นำเสนอรายงาน ตลอดภาคการศึกษา 50%
3 1-5 การเข้าเรียนออนไลน์ผ่าน MS Teams การมีส่วนร่วม อภิปราย และเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียนออนไลน์ ตลอดภาคการศึกษา 15%
อัจฉรา จันทร์ฉาย. 2550. สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC (Balanced Scorecard) พิมพ์ครั้งที่ 10 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541. นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : บริษัท ธีระฟิลม์ และไซเท็กซ์ จำกัด.
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. 2542. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).
แบบประเมินประสิทธิผลของรายวิชาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัย
แบบประเมินผลการเรียนการสอนจากการสังเกตุการณ์สอน และผลการเรียนของนักศึกษา และการทดสอบผลประเมินการเรียนรู้
การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างกลุ่มผู้สอน
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การสอบถามจากนักศึกษา การทวนสอบจากคะแนนสอบ และการตรวจรายงานที่เสร็จสิ้น
ควรปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี