วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ

Post-harvest and Process Engineering

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล