การจัดการระหว่างประเทศ

International Management

1. รู้ระบบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เข้าในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ซึ่งมีผลต่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3. เข้าใจกลยุทธ์ทางการจัดการสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการของบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ
4. เห็นความสำคัญของการจัดการระหว่างประเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการระหว่างประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการระหว่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังได้มีการปรับปรุงเนื้อหา กรณีศึกษา และตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับการจัดการ และสถานการณ์ทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของการขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเกื้อหนุน กระบวนการทางการจัดการในองค์การระหว่างประเทศ วิธีการลงทุนในต่างประเทศ ผลกระทบจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อการจัดการระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางการจัดการสมัยใหม่ในของบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ
ให้คำปรึกษา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
(1) มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทางธุรกิจ มีจิตสำนึกสาธารณะ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
(2) มีความพอเพียง มีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีความ สำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
(3) มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(4) มีภาวะความเป็นผู้นำ และผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถ แก้ไขข้อขัดแย้ง และลำดับความสำคัญ
(5) มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
- สอดแทรก อธิบาย และปลูกฝังการมีวินัยต่อตนเอง โดยเน้นให้นักศึกษาเข้าเรียนให้ตรงเวลา การ ส่งงานมอบหมายตามเวลาที่กำหนด การแต่งกายที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ
- ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเมตตา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชั้นเรียน มีความเสียสละ และทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะของรายวิชา
- เรียนรู้จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติตามสถานการณ์ควบคู่กับทฤษฎี
- ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมในรายวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ
- ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการเข้าเรียนตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
- สังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่มและความมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน
- ปริมาณการทุจริตในการสอบ และการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญใน เนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนา ความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
(2) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและ การดำรงชีวิตประจำวัน
(3) มีความรู้และความเข้าในในสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการบริหารธุรกิจ ในด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุง แผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
(4) มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
(5) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อกำหนด
(6) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนำไปประยุกต์
(7) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
(8) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(9) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานได้จริง
- บรรยายเนื้อหา และประเด็นสำคัญตามคำอธิบายรายวิชา ประกอบการยกตัวอย่าง และศึกษากรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยเรียน
- จัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- มอบหมายงานตามลักษณะสำคัญของรายวิชา
- ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบทั้งการให้ความรู้ทางทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ การ ถาม-ตอบ และการบรรยายในชั้นเรียน
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติ ในสภาพแวดล้อมจริง
- การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
- รายงานสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการนำความรู้ที่ได้ไปตอบในแบบทดสอบที่กำหนด
- ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนองาน
- ประเมินจากงานที่มอบหมาย
- ผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน เช่น การบ้าน งานที่มอบหมาย รายงาน การทดสอบย่อย การนำเสนอรายงาน การค้นคว้าหน้าชั้นเรียน
(1) สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสารสนเทศ จากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตามสถานการณ์ แวดล้อมทางธุรกิจ และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง
(2) สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก และผลกระทบจาก ทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือก ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขัน ทางธุรกิจ
(3) คิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล สามารถบูรณาการความรู้จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา และประสบการณ์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจและสถานการณ์ทั่วไป   
(4) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(5) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- อธิบายหลักการ ยกตัวอย่างประกอบ เพื่อฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การวางแผนอย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ มีความเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ได้
- ศึกษาค้นคว้า กรณีศึกษาทางการจัดการ โครงงาน งานวิจัย การจำลองสถานการณ์และกำหนดให้นักศึกษาวางแผนการทำงานเป็นทีม 
- กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้า เอกสารรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- จัดให้ในรายวิชามีกิจกรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขา นอกสาขา และเกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อม
- ประเมินจากการนำเสนอรายงาน การแสดงความคิดเห็น การอภิปรายจากกรณีศึกษา และงานมอบหมาย
- การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โดยออกข้อสอบให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาโดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
- ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา
(1) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
(2) มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไข ปัญหาของทีม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(3) มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาท ของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
(5) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(6) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(7) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
- ใช้การสอนโดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคมที่ดีของวัฒนธรรมต่าง ๆ 
- จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเป็นกลุ่ม โดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
- จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
- มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งภายในสถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา
- มีการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน
- การทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค
- ประเมินจากพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มของนักศึกษา
- ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
- สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง (Brainstorming)
- สังเกตการณ์ประเมินผลจากการฝึกงานและการทำสหกิจศึกษาร่วมด้วย
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
(2) สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของ สื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้ง ในรูปแบบการเขียนรายงาน และการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสม อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(4) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(5) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(6) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำ เทคโนโลยีไปใช้สนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในรายวิชา 
- มีการนำเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 
- ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจโดยความสำคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล 
- ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจจากข้อมูลบนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้
- การทดสอบย่อย กลางภาค และปลายภาค
- ผลงานของนักศึกษาจากงานที่มอบหมายแต่ละบุคคล และเลือกการนำเสนอด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
- ประเมินจากการอธิบายหลักการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลข ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติร่วมกัน


 
(1) สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
(2) สามารถปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ในศาสตร์ที่ ศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของธุรกิจ นำมาใช้แก้ไขปัญหา ค้นคว้าวิจัย ตลอดจน พัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้อย่างถูกต้อง
(3) สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมชีวิต สังคมการทำงาน สังคมข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม และมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต
(4) สามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาเชิงบูรณาการได้ด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความอย่างมีเหตุผล  
(5) สามารถปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวทางความคิด วิเคราะห์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
- สร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ และการควบคุมแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
- ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลองในสถานการณ์ และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
- พฤติกรรมที่แสดงออก ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด
- การนำเสนอผลงาน โดยใช้การสื่อสารในบริบทต่าง ๆ เพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 หน่วยที่ 1-5 - แบบทดสอบกลางภาค 9 30%
2 หน่วยที่ 6-10 - แบบทดสอบปลายภาค 17 30%
3 ทุกหน่วยการเรียนรู้ - รายงาน และการนำเสนองาน - ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย - การวิเคราะห์กรณีศึกษา - การอภิปรายผลในชั้นเรียน - การตอบคำถาม และความสนใจใฝ่รู้ ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 ทุกหน่วยการเรียนรู้ - คุณธรรม จริยธรรม และการเคารพกฎระเบียบในชั้นเรียน - การแต่งกาย การเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลา การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน - การมีส่วนร่วม ความสนใจ การตอบสนองในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
- ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. (2559). การจัดการระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- วิโรจน์ เดชนำบัญชาชัย. (2548). การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- Philip Kotler. (2545). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : บริษัทเพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด.
ไม่มี
เว็บไซต์และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาการจัดการระหว่างประเทศ
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสะท้อนความคิดจากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ผลการสอบ
- ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินผู้สอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- ปรับปรุงเนื้อหาและกรณีศึกษาตัวอย่างบางส่วน ให้ทันตามสถานการณ์ปัจจุบัน
- พัฒนาสื่อการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ซึ่งได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนน จากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ท่านอื่น ๆ