การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร

Photography for Communication

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  เทคนิค วิธีการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ การจัดการและการตกแต่งภาพ และการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  เทคนิค วิธีการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ การจัดการและการตกแต่งภาพ  มีทักษะ การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารเทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ   
                เพื่อให้นักศึกษา ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  เทคนิค วิธีการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพรูปแบบต่างๆ การจัดการและการตกแต่งภาพ และการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร
                Practice of principles for communication, techniques, method of using various type of photographic  equipment’s, photo manipulation and retouching, and creating photographs for communication.
อาจารย์ผู้สอน  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียนทั้งในชั้นเรียน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
  พัฒนาผู้เรียนให้มีความซื้อสัตย์สุจริต ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ    เคารพ กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสังคมและองค์กร  มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของส่วนบุคคล     1)  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม     2)  มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้เรียน      
           บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 1.2.1 บรรยายและสอดแทรกทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams เรื่องทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่นทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ  1.2.2  ขานชื่อนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams เมื่อเข้าชั้นเรียน ตามกำหนดเวลาของเกณฑ์ที่กำหนดไว้
1.3.1  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ขณะอยู่ในชั้นเรียนและปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ  1.3.2  การตรวจสอบเวลาเรียน และการตรงเวลาของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ในการเข้าชั้นเรียน 1.3.3   มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ในรายวิชาการถ่ายภาพ เคารพสิทธิของผู้อื่น และมีพฤติกรรมการตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน 1.3.4   มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1) รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 2) มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบ 3) มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม 4.มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา
    2.2.1 มีความรู้ในประวัติและวิวัฒนาการถ่ายภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ      2.2.2 รู้จักกล้องและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพชนิดต่างๆ   การใช้งานกล้องถ่ายภาพแบบสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว     2.2.3 มีความรู้   เข้าใจในหลักการถ่ายภาพ   เทคนิคของการถ่ายภาพ     2.2.4 สามารถจัดองค์ประกอบภาพ   เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพ   การถ่ายภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์     2.2.5 ยกตัวอย่าง และปฏิบัติงานทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams       2.2.6 สาธิตการการสร้างสไตล์เพื่องานแฟชั่น ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams แล้วเลือกวิธีการออกแบบ ให้มีความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย
2.3.1   สอบปฏิบัติกลางภาคและปลายภาคภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏีทั้งในชั้นเรียน จากโจทย์  
 1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  2) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพได้  3) มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน
  3.2.1  สาธิตการปฏิบัติงานเทคโนโลยีการถ่ายภาพ   ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams แล้วให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปข้อมูล พร้อมนำเสนอผลงาน        3.2.2 การมอบหมายงานที่ส่งเสริมความคิดให้นักศึกษา      3.2.3  ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ     3.2.4   ให้นักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง
    3.3.1   สอบปฏิบัติงานถ่ายภาพทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams     3.3.2   ผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  การปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams     3.3.3   สอบกลางภาคและปลายภาค      3.3.4   วัดผลจากการประเมินในการนำเสนอผลงาน     3.3.5   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
 1) มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น อย่างมีประสิทธิภาพ   2) สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพใน ความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลหรือกิจกรรมกลุ่มทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร   4.2.2  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา   4.2.3  การนำเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย
    4.3.1  ประเมินจากผลงานที่ร่วมกันอภิปราย  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams     4.3.2  ประเมินจากรายงานกลุ่ม หรือกิจกรรมกลุ่ม ที่มอบหมายทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams       4.3.3   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด     4.3.4   ประเมินจากผลงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม     4.3.5  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง     
1)  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนำเสนองานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ สร้างสรรค์ผลงานหรือการนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3)  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่ เหมาะสมสำหรับงานศิลปกรรม     
  5.2.1 มอบหมายให้นักศึกษาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ปฏิบัติงาน เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารสืบค้นข้อมูลโดยจากอินเตอร์เน็ต และหนังสือถ่ายภาพ  รวมทั้งสาธิตการนำเสนอผลงานถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร       5.2.3   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์     5.2.4   นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีศักยภาพ
    5.3.1 ประเมินผลทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในผลงานปฏิบัติด้านงานถ่ายภาพ     5.3.2 ประเมินผลทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานกลุ่ม หรือรายบุคคล     5.3.3   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี     5.3.4   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
       1)  มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง         2) มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน   
         6.2.1 สอนปฏิบัติ หรือสาธิตทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams  และการหาแนวทางปฏิบัติงานถ่ายภาพ ได้อย่างถูกต้อง ให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่าง          6.2.2 สอนโดยใช้การทำโครงงานที่เน้นการแก้ปัญหาทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ในงานการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร  
        6.3.1 ประเมินผลจากผลงานออกแบบของนักศึกษาที่ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ทำตามตัวอย่างจากคำแนะนำ         6.3.2 ประเมินผลจากผลงานภาพถ่ายเพื่อการสื่อสาร  ทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Ms Teams ที่ได้ ที่เน้นการแก้ปัญหา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAADP105 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 1.1 สอบปฏิบัติกลางภาค ในชั้นเรียน 1.2 สอบปฏิบัติปลายภาค ในชั้นเรียน 9 17 ร้อยละ 15 ร้อยละ 15
2 3.1 4.1 5.1 2.1 การปฏิบัติงาน การถ่ายภาพ ในชั้นเรียน 2.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นในชั้นเรียน 2.3 ความสามารถในการวิเคราะห์งาน ผลงานการศึกษาค้นคว้า พฤติกรรมการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 60
3 1.1 3.1 สังเกตการเข้าชั้นเรียน / ความตั้งใจในชั้นเรียน 3.2 สังเกตความรับผิดชอบในชั้นเรียน 3.3 สังเกตการแต่งกาย ในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา ร้อยละ 10
กฤษณ์ ทองเลิศ. 2554. การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ แนวคิด เทคนิค การวิเคราะห์. กรุงเทพฯ:อินทนิล. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ. 2550. การถ่ายภาพประกอบข่าวหนังสือพิมพ์ Photojournalism. เชียงใหม่: คณะสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ. 2552. Photo Journalism การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์. เชียงใหม่: คณะ สารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ณัฐกร สงคราม. 2557. การถ่ายภาพ เทคนิคและการนำไปใช้เพือการสือสาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  3.1 ข้อมูลจากสารานุกรมที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ    3.2 ข้อมูลจากห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง    3.3 ข้อมูลจากเว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้องกับงานถ่ายภาพ
      1.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน        1.2 แบบประเมินผลผู้สอน และแบบประเมินรายวิชาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้        2.1   การสังเกตการณ์พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาในชั้นเรียน         2.2   การอภิปรายของผู้เรียนต่อเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน         2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียน         2.4   การตรวจผลงานของนักศึกษา ที่เป็นผลการปฏิบัติงานเขียนแบบในชั้นเรียน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้      3.1 ทบทวนเนื้อหา และวิธีการสอนในชั้นเรียน  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำหนด      3.2 หาแนวทาง และวิธีการสอนในชั้นเรียน ที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ซึ่งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนนักศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 4.2  การประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน 4.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของนักศึกษาและผลงานตามที่มอบหมาย
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   การประชุมกรรมการประจำหลักสูตรในชั้นเรียน เพื่อพิจารณาปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชา