ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ

Refrigeration and Air Conditioning Practice

เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานท่อสารทำความเย็น  การทำสุญญากาศ  การเติมสารทำความเย็น และสารหล่อลื่น  การตรวจสอบรอยรั่ว   งานไฟฟ้าและระบบควบคุม  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการติดตั้ง  บำรุงรักษา  บริการเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การควบคุมการส่งลมเย็น
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาวิศวกรเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานระบบทำความเย็นและการปรับอากาศและให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ฝึกปฏิบัติงานท่อสารทำความเย็น  การทำสุญญากาศ  การเติมสารทำความเย็น และสารหล่อลื่น  การตรวจสอบรอยรั่ว   งานไฟฟ้าและระบบควบคุม  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการติดตั้ง  บำรุงรักษา  บริการเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การควบคุมการส่งลมเย็น
จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานได้อย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
                     5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม                     6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
             2. สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม              3.ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.1   การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 1.3.2   พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 1.3.3   การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 
มีความรู้ในปฏิบัติงานท่อสารทำความเย็น  การทำสุญญากาศ  การเติมสารทำความเย็น และสารหล่อลื่น  การตรวจสอบรอยรั่ว   งานไฟฟ้าและระบบควบคุม  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการติดตั้ง  บำรุงรักษา  บริการเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การควบคุมการส่งลมเย็น
2.2.1 การบรรยาย ถาม- ตอบ และการสาธิต เกี่ยวหัวข้อการเรียนรู้   2.2.2 มอบหมายให้ทำรายงานเรื่อง การติดตั้ง การบำรุงรักษาและการอนุรักษ์พลังงานในเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
2.3.1   พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย 2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลงานการค้นคว้าข้อมูล
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
 
พัฒนาความสามารถในการนำความรู้มาคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ หรือวิชาชีพ
3.2.1   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามใบงาน โดยใช้เครื่องมือในโรงงานฝึกปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ และปลอดภัย
3.3.1   ประเมินจากผลงานโดยการงานที่มอบหมายในแต่ละใบงาน
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา
 
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล ตามใบงานที่กำหนดให้
4.3.1   ประเมินพฤติกรรมภาวะ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 4.3.2  ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 4.3.3   พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา
 
5.1.1   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.1.2  ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 5.1.6   สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์สื่อการสอน E- Learning และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
 
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 5.3.2   ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้เทค โนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
1 ENGME137 ปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 2, 3, 4 และ 5 ส่งงานครั้งที่ 1 ส่งงานครั้งที่ 2 สอบกลางภาค สอบย่อยครั้งที่ 1 สอบปลายภาค 4 6 8 12 16 10% 10% 20% 10% 20%
2 1, 2, 3, 4 และ 5 วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอ รายงานการทำงานกลุ่ม การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1, 2, 3, 4 และ 5 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
เอกสาร ใบงานปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศ โดย อาจารย์ศรีธร อุปคำ
ข้อมูลวิชาปฏิบัติการทำความเย็นและปรับอากาศในเวบไซต์
ข้อมูลของผู้ผลิตงานทำความเย็นและปรับอากาศ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 2.1   ผลการเรียนของนักศึกษา 2.2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีสรุปและวางแผนการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้ 3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้ 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ