เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Industrial Product Drafting

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบโครงสร้างสำหรับงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนภาพคลี่ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การเขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์และการเขียนแบบตกแต่งภายใน ปฏิบัติงานเขียนแบบ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีของการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนภาพคลี่ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การเขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์และการเขียนแบบตกแต่งภายใน ปฏิบัติงานเขียนแบบ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนแบบโครงสร้างสำหรับงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การเขียนภาพคลี่ การเขียนแบบเพื่อการผลิต การเขียนแบบ เฟอร์นิเจอร์และการเขียนแบบตกแต่งภายใน ปฏิบัติงานเขียนแบบ และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการเขียนแบบ
15
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.1.1    ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2    มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
1.1.3    เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4    เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1    บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
1.3.1    พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
มีความรู้ และความเข้าใจ ในทฤษฎีของการเขียนแบบ มาตรฐานสากลของการเขียนแบบเครื่องเรือน และมีทักษะในการเขียนแบบชิ้นส่วนประกอบต่างๆ และการเขียนแบบเพื่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
บรรยาย  ยกตัวอย่าง และจากการฝึกปฏิบัติโครงงาน Project – based Learning
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2  ประเมินจากฝึกปฏิบัติโครงงาน Project – based Learning ทั้งการนำเสนอด้วยวิธีบรรยาย และการศึกษาจากเอกสาร
3.1 ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการเขียนแบบ
3.2.1   บรรยาย และการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติโครงงาน Project – based Learning
3.2.2   การสะท้อนแนวคิดจากการอภิปราย
3.3.1   สอบปลายภาค  โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
3.3.2   วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน
3.3.3   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.2   การนำเสนอรายงาน
4.3.1  ประเมินจากผลงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมาย  
5.1.1   ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2   พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน
5.1.3   พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 ความสามารถในการอ่านแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6.1.2 ทักษะในการเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบด้วยมือ และด้วยคอมพิวเตอร์
การทดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะควาสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID111 เขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1, 3.3.1, สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8, 17 15%, 15%
2 2.3.2, 3.3.2, 3.3.3, 4.3.1, 4.3.2, 5.3.1, 5.3.2 การปฏิบัติงานและผลงาน โครงงาน (Project-Based Learning) ตลอดภาคการศึกษา ปลายภาคการศึกษา 50%, 10%
3 1.3.1 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. Google SketUp for DUMMIES by Aidan Chopra (Wiley Publishing, Inc.)
2. AutoCAD 3D Modeling Exercise Workbook by Steve Heather
3. SketchUp for Interior Design 3D Visualizing, Designing, and Space Planning by Lydia Cline 
4. SketchUp For Dummies by Aidan Chopra, Rebecca Huehls
5. Technical Drawing 101 with AutoCAD 2017 by Ashleigh Fuller,  Antonio Ramirez, Douglas Smith
6. 150 CAD Exercises by Sachidanand Jha
7. Engineering Drawing for Manufacture (Manufacturing Engineering Modular Series) by Brian Griffiths
8. Shop Drawings for Craftsman Furniture 27 Stickley Designs for Every Room in the Home by Robert W Langbaum, Robert W Lang
9. More Shop Drawings for Craftsman Furniture 30 Stickley Designs for Every Room in the Home by Robert W Lang 
10. Built-in furniture. Идеи дизайна встроенной мебели и интерьера by Built-in furniture
11. American Style Shaker, Mission  Country Projects (Custom Woodworking) by Time-Life Books, Woodsmith
12. Bookcases  Shelves.  Easy-To-Build, Step-By-Step Plans by Editors of Woodsmith
13. Google Sketchup Guide for Woodworkers by Woodworking By Timothy S. Killen 
14. Introduction to Google SketchUp by Aidan Chopra, Jeremy Fretts
15. Fine Woodworkings Google SketchUp® Guide for Woodworkers  Traditional Cabinets by Tim Killen
16. Google SketchUp And SketchUp Pro 7 Bible by Kelly L. Murdock
17. Google SketchUp the missing manual by Chris Grover
18. Sams Teach Yourself Google SketchUp 8 in 10 Minutes (Sams Teach Yourself -- Minutes) by Steven Holzner
19. Building Blocks of SketchUp by Robert W. Lang
20. The Fundamentals of Interior Design by Simon Dodsworth
21. Residential Interior Design.  A Guide To Planning Spaces by Maureen Mitton, Courtney Nystuen
22. Furniture for interior design by Booth, Sam Plunkett, Drew
23. Furnitecture.  Furniture That Transforms Space by Anna Yudina
24. The SketchUp 5 Student Workbook by Roskes Bonnie.
25. Engineering Drawing for Manufacture (Manufacturing Engineering Modular Series) by Brian Griffiths
26. A First Course in Engineering Drawing by K. Rathnam
27. Residential Interior Design.  A Guide To Planning Spaces by Maureen Mitton, Courtney Nystuen
28. Best Kitchens  Bathrooms. Part 1 by Talke G. (Ed.) 
29. Basics Interior Design Retail Design by Lynne Mesher
30. Wood Joints in Classical Japanese Architecture by Torashichi Sumiyoshi, Gengo Matsui
31. Time-Saver Standards for Interior Design and Space Planning by Joseph De Chiara, Julius Panero and Martin Zelnik
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
 4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
 4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
 5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
 5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์