การเตรียมโครงงานออกแบบเครื่องเรือน

Pre-Furniture Design Project

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาทางการทำโครงงาน และสามารถ
ค้นคว้าหาข้อมูล นำหลักการ ทฤษฏี ความรู้อื่นๆ เข้ามาสร้างแนวทางและแก้ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
1.3 สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และทำความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการความรู้ใน
หลายๆด้าน มาสังเคราะห์แนวคิด เพื่อสร้างสรรค์ตามกระบวนการจัดทำโครงงาน โดยมี
กระบวนการทางความคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ
1.4 มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนำเสนอโครงงาน ทั้งการพูด การเขียน
และการใช้สื่ออื่นๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
1.5 สามารถหาหัวข้อโครงการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานได้
เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมีความชัดเจน ครอบคลุมและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมงานโครงการ จุดประสงค์ การกำหนดเป้าหมาย ขอบเขตการวางแผนการ
ดำเนินงานโครงการ หลักการเขียนโครงงาน ตลอดจนการประเมินโครงงานเบื้องต้น ขั้นตอนและระเบียบการ
เสนอหัวข้อโครงการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือน การหาหัวข้อโครงการ การนำเสนอโครงการ
1
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบในการเข้าเรียน เช็คชื่อและมีการให้คะแนนในส่วนของการเข้าเรียนครบและตรงต่อเวลา
1.2.2 ปลูกฝังให้นักศึกษามีวินัย เคารพ กฎ ระเบียบและข้อบังคับของสถานศึกษา กล่าวชมเชยนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ
1.2.3 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต การรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3.1 ประเมินจากการเข้าเรียนทุกครั้ง
1.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาที่เข้าเรียน
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในการทำโครงงาน
2.1.2 สามารถค้นคว้าหาข้อมูล นำหลักการ ทฤษฏี และความรู้อื่นๆ เข้ามาสร้างแนวทางและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
2.2.1 บรรยาย หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในการทำโครงงาน
2.2.2 สอดแทรกความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.3 วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการสอนแบบตั้งคำถาม (Questioning-Based)
2.2.4 มอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้อื่นๆเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงงาน
2.3.1 สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2.3.2 ประเมินจากข้อมูลในการทำโครงร่างโครงงานและการอ้างอิงที่มาของข้อมูล
3.1.1 สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง และทำความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยบูรณาการความรู้ในหลายๆด้านมาสังเคราะห์แนวคิด เพื่อสร้างสรรค์ตามกระบวนการจัดทำโครงร่างโครงงาน
3.1.2 มีกระบวนการทางความคิดและการทำงานอย่างเป็นระบบ
3.2.1 วิธีการสอนแบบตั้งคำถาม(Questioning-Based)
3.2.2 มอบหมายให้จัดทำโครงร่างโครงงานออกแบบเครื่องเรือน
3.3.1 ประเมินจากการตอบคำถาม และการแสดงความคิดเห็น
3.3.2 ประเมินจากโครงร่างโครงงานออกแบบเครื่องเรือน
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กำหนดเวลา
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายบุคคล แนะนำการเตรียมตัวในการติดต่อขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลในการทำโครงงาน
4.2.3 การนำเสนอรายงาน
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงาน
4.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
5.1.1 มีทักษะทางการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้และนำเสนอโครงงาน ทั้งการพูด การเขียนและการใช้สื่ออื่นๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
5.1.2 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4 ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ และทำรายงานโดยเน้นการอ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2 นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1 ตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานความรู้ที่เรียมา
5.3.2 จากผลการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.3 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.4 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะควาสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 43022452 การเตรียมโครงงานออกแบบเครื่องเรือน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.3.1, 3.3.1, 1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. คะแนนจากการประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 8,17/1-7,9-16 30%
2 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2,5.3 การปฏิบัติงานและผลงาน โครงงาน (Project-Based Learning) - การทำงานเป็นทีม - ความรู้ความเข้าใจ - พัฒนาการ - กระบวนการในการทำงาน - การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย - การนำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์พัฒนาการในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน 1-17 60%
3 1.1, 1.2, 1.3 - การเข้าชั้นเรียน - การแต่งกาย - การส่งงานตามเวลาที่กำหนด - การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น 1-17 10%