การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

Production and Operations Management

   1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในระบบการผลิตและระบบบริการ และการออกแบบผลิตภัณฑ์
   2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนกำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์วิธีทำงาน และการควบคุมวัสดุและสินค้าคงคลัง
   3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และตัดสินใจในด้านการออกแบบและการวางแผนและการควบคุมที่เกี่ยวกับการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการของธุรกิจ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
   4. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะการนำหลักการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
   5. เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคมส่วนรวม
   เป็นรายวิชาที่ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในการจัดการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ
   ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบการผลิตและระบบการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนกำลังการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนควบคุมการผลิต การวิเคราะห์วิธีการทำงาน การควบคุมวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง
   นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้ที่ห้องพักครูการจัดการธุรกิจ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง และนอกจากนี้นักศึกษาสามารถตั้งคำถามและข้อสงสัยในแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ได้ตลอดเวลา เมื่อผู้สอนเสร็จสิ้นภาระกิจการสอนแล้วจะทำการตอบคำถามและอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้นักศึกษาทุกคนที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาได้ทราบทั่วกัน
   2. มีความพอเพียงมีวินัย ขยัน อดทน เพียรพยายาม ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม มีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
   3. มีความเคารพต่อกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 
   จัดการเรียนการสอนด้วยการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยโดยเน้นการเข้าเรียนให้ตรงเวลา ส่งงานภายในเวลาที่กำหนด ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมถึงสอดแทรกระเบียบลงโทษผู้ทุจริตการสอบและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
   ทำการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการสังเกตุพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การส่งงานทันตามเวลากำหนด ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน และประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 
   ทำการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการสังเกตุพฤติกรรมนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การส่งงานทันตามเวลากำหนด ตลอดจนการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงาน และประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
   1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
   2. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ในการวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาและการดำรงชีวิตประจำวัน
 
   ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน ถาม-ตอบ การสอนความรู้ทางด้านทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายให้ทำรายงาน โครงงานและนำเสนอผลงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง ตามลักษณะของเนื้อหารายวิชาโดยเน้นแนวคิด หลักการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
   ทำการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคการศึกษาจากผลงานที่มอบหมายให้ทำ การนำเสนอผลงาน และการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
 
   2. สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ
   ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญา ความคิดและการวิเคราะห์ด้วยโจทย์แบบฝึกหัด การมอบหมายงาน การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน รวมถึงศึกษาค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
 
   ทำการประเมินผลการเรียนรู้จากการแก้โจทย์แบบฝึกหัด ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
 
   2. มีความสามารถในการแสดงความริเริ่ม แสดงความคิดเห็นต่าง และแสดงความคิดเห็นใหม่ ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีมสามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
   มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มโดยเปลี่ยนบทบาทให้มีโอกาสเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล ทั้งภายในสถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา รวมถึงการมอบหมายงานที่ต้องใช้การระดมความคิดและร่วมกันทำงาน ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
 
   ทำการประเมินผลการเรียนรู้จากรายงาน ประเมินจากพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน รวมถึงสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
 
   1. สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ และชีวิตประจำวัน
   มอบหมายงานที่ใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณเชิงตัวเลข ซึ่งในรายวิชานี้เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการคำนวณเชิงตัวเลข เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การเลือกทำเลที่ตั้ง เป็นต้น มอบหมายงานที่มีการสืบค้นข้อมูลและการนำเสนอผลงานที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 
   ประเมินผลจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์ ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมาย การนำเสนอผลงานเป็นรายกลุ่ม และประเมินทักษะความสามารถในการใช้ภาษาพูดในการนำเสนอผลงานและการใช้ภาษาเขียนจากรายงานเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
 
   1. สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
   1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลองหรือสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
   2. จัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
   3. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ ด้านการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การปฏิบัติการ การควบคุมและการผล การดำเนินงาน รวมทั้งการปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
   6. จัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ในสถานการณ์และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 
   1. ผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากการจำลอง หรือสถานการณ์จริง และความสามารถในการนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสม
   2. พฤติกรรมที่แสดงออก ในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักศึกษา มีจิตสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
   4. การนำเสนอผลงาน หรือโครงงาน โดยการเลือกใช้ภาษา การสื่อสารในบริบทต่าง ๆเพื่อคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา อย่างเหมาะสม
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ (Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 2 3 1 2 2 2 1 1
1 BBABA202 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 5.1.2, 5.1.3, 5.2.2 การส่งแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 5.2.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1, 5.6.1 การศึกษาค้นคว้าและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย รายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 5.1.2, 5.1.3, 5.4.2 พฤติกรรมการเข้าเรียน การตอบคำถามและอภิปราย การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 5.2.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.5.1 สอบกลางภาค 9 30%
5 5.2.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.5.1 สอบปลายภาค 17 30%
   1) ธนีนุช  เร็วการ.(2564). เอกสารประกอบการสอน วิชา การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย.
   2) กิตติ  กอบัวแก้ว. (2557). การบริหารการผลิต. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์.
   3) เกียรติศักดิ์  จันทร์แดง. (2549). การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ. กรุงเทพมหานคร : วิตตี้ กรุ๊ป.
   4) ชัยยศ  สันติวงษ์. (2546). การบริหารการผลิต. กรุงเทพมหานคร : ประชุมช่าง.
   5) บุษบา  พฤกษาพันธุ์รัตน์. (2552). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพมหานคร : ท้อป.
   6) ปรียาวดี  ผลเอนก. (2555). การบริหารการผลิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
   7) ศลิษา  ภมรสถิตย์. (2551). การจัดการดำเนินงาน. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร : ท้อป.
   8) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. (2553). เอกสารการสอนชุดวิชา การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด หน่วยที่ 1-8. พิมพ์ครั้งที่ 5. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
   
   เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
   1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
   1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
   1.3 ข้อเสนอแนะผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
   2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
   2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
   2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
   3.1 ปรับปรุงเนื้อหาการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
   3.2 ปรับปรุงการมอบหมายงานรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
   4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
   4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
   5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
   5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ