ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

Technical Visit on Printing and Packaging Industry

ศึกษาดูงานและจัดทำรายงานนำเสนอเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
   1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการผลิตงานในระบบอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับงานด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถรายงานผลด้านการศึกษางานในระบบอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับงานด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ศึกษาดูงานและจัดทำรายงานนำเสนอเกี่ยวกับสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
3 ชั่วโมง
มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  มีการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  และสังคม 
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1   มีการร่วมกิจกรรม
2   ส่งงานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงเวลา
3   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
1 กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป หรือสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
2 การจัดทำรายงานและการนำเสนอกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป หรือสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
1 เยี่ยมชมสถานประกอบการด้านผลิตสิ่งพิมพ์ หรือผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
2 มอบหมายการนำเสนอเยี่ยมชมงานสถานประกอบการ และจัดทำรายงาน  
1   การเข้าร่วมตามกิจกรรมที่กำหนด
2   การรายงานผลตามที่มอบหมาย
1 สามารถใช้วิจารณญาณเพื่อประมวลผลกระบวนการดำเนินงานสถานประกอบการตามองค์ประกอบของกระบวนการ
2  นำความรู้ที่ได้มาประมวลผลการเกิดปัญหาและการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
1   การมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลประกอบการนำเสนอเพิ่มเติม
2   อภิปรายรายบุคคล/รายกลุ่ม เพื่อตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามความเหมาะสม
1   ผลการนำเสนอและรายงานที่มอบหมาย
1   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานที่ได้รับมอบหมาย
2   มีความคิด กล้าตัดสินใจและกล้าแสดงออก
3  สามารถปฏิบัติตนรับผิดชอบงานและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
1   จัดกิจกรรมนำเสนอผล
2   ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ และยอบรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3   ให้ความสำคัญในการแบ่งหน้าที่ และทำงานของตนเต็มความสามารถ
1  ประเมินจากการเข้ามร่วมกิจกรรมตามกำหนด
2  ประเมินจากผลงานที่มอบหมายและการนำเสนอ
1   ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาดูงาน
2   กระบวนการผลิตงานของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1   ให้ข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาดูงาน
2   ให้ข้อมูลกระบวนการผลิตงานของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1   ประเมินจากการรายงานและรูปแบบการนำเสนอ
2   ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย
1   มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
2   มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
 3   มีความตรงต่อเวลา ร่วมกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม
 4   การแต่งกายเหมาะสมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
  1   สร้างเจตนคติที่ดีต่อการกิจกรรมที่เข้าร่วม
  2   การพัฒนางานที่ศึกษาอยู่และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
    1   พิจารณาจากผลงานปฏิบัติ
    2   สังเกตจากพฤติกรรมและการแสดงออก
    3   ประเมินจากผลงานทำได้ตรงตามหัวข้อที่มอบหมาย ตรงเวลา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารฯ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาทางวิชาการหรือวิชาชีพ มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการปฎิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้งานอย่างเป็นระบบ มีมนุษย์สัมพันธํและมารยาททางสังคมที่ดี มีความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยสังคมในประเด็นที่เหมาะสม สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม สามารถค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการทำตามแบบ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
1 BTEPP114 ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่มอบหมายตรงตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดภาคการศึกษา 30%
2 ทักษะทางปัญญา วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีระบบ 6, 12, 15, 16 20%
3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ กิจกรรมกลุ่ม การอภิปราย การมีส่วนร่วม การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี ตลอดภาคการศึกษา 20%
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา แบบประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้ กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ